معنی سرگشتگی

سرگشتگی
معادل ابجد

سرگشتگی در معادل ابجد

سرگشتگی
 • 1010
حل جدول

سرگشتگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرگشتگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تحیر، حیرانی، حیرت، خیرگی، فروماندگی، گیجی
فرهنگ معین

سرگشتگی در فرهنگ معین

 • سرگردانی، آشفتگی، آوارگی. [خوانش: (~. گَ تِ) (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

سرگشتگی در لغت نامه دهخدا

 • سرگشتگی. [س َ گ َ ت َ / ت ِ] (حامص مرکب) دهشت. تحیر. حیرت. سرگردانی. دروایی. سرآسیمه بودن:
  درآمد به اندیشه سرگشتگی.
  نظامی.
  جایی که آفتاب بتابد ز اوج عز
  سرگشتگی است مصلحت ذره در هوا.
  عطار.
  شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست
  کشید در خم چوگان خویش چون گویم.
  حافظ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرگشتگی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

سرگشتگی در فارسی به انگلیسی

 • Confusion, Consternation, Crisis, Fluster, Fog, Maze, Perplexity, Puzzle, Quandary, Trance, Uncertainty. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

سرگشتگی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرگشتگی در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

سرگشتگی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

سرگشتگی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید