معنی ساردین

ساردین
معادل ابجد

ساردین در معادل ابجد

ساردین
  • 325
حل جدول

ساردین در حل جدول

فرهنگ معین

ساردین در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) نک تن. انواع ماهی کوچک که به صورت کنسرو مصرف می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ساردین در لغت نامه دهخدا

  • ساردین. (فرانسوی، اِ) نوعی ماهی دریائی است از نوع «آلوز» شبیه به شاه ماهی ولی کوچک تر از آن بطول نزدیک به 25 صدم گز. موسم صید آن از خرداد تا آبان است. ساردین گذشته از آنکه بصورت تازه مصرف میشود کنسرو آن آغشته به روغن در قوطیهای سربسته ٔ آهن سفید نگهداری میشود. کنسرو ساردین از اقلام مهم تجارتی است. در برهان قاطع بصورت سردین آمده است. رجوع به سردین شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ساردین در فرهنگ عمید

  • نوعی ماهی دریایی کوچک فلس‌دار به رنگ سبز تیره که زیر شکمش سفید است و بیشتر برای ساختن کنسرو صید می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ساردین در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ساردین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نوعی ماهی دریائی است از نوع (آلوز) شبیه به شاه ماهی ولی کوچکتر از آن بطول نزدیک به 52 صدم گز، موسم صید آن از خرداد تا آبان است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید