معنی ساردین در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ساردین. (فرانسوی، اِ) نوعی ماهی دریائی است از نوع «آلوز» شبیه به شاه ماهی ولی کوچک تر از آن بطول نزدیک به 25 صدم گز. موسم صید آن از خرداد تا آبان است. ساردین گذشته از آنکه بصورت تازه مصرف میشود کنسرو آن آغشته به روغن در قوطیهای سربسته ٔ آهن سفید نگهداری میشود. کنسرو ساردین از اقلام مهم تجارتی است. در برهان قاطع بصورت سردین آمده است. رجوع به سردین شود.

فرهنگ معین

[فر.] (اِ.) نک تن. انواع ماهی کوچک که به صورت کنسرو مصرف می شود.

فرهنگ عمید

نوعی ماهی دریایی کوچک فلس‌دار به رنگ سبز تیره که زیر شکمش سفید است و بیشتر برای ساختن کنسرو صید می‌شود،

حل جدول

ماهى کنسروى

فرهنگ فارسی هوشیار

نوعی ماهی دریائی است از نوع (آلوز) شبیه به شاه ماهی ولی کوچکتر از آن بطول نزدیک به 52 صدم گز، موسم صید آن از خرداد تا آبان است

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر