معنی زهاب

زهاب
معادل ابجد

زهاب در معادل ابجد

زهاب
 • 15
حل جدول

زهاب در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

زهاب در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

زهاب در فرهنگ معین

 • آبی که از شکاف سنگ یا چشمه تراوش کند، چشمه جوشان. [خوانش: (زِ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

زهاب در لغت نامه دهخدا

 • زهاب. [زَ] (اِ مرکب) تراویدن آب باشد از کنار رودخانه و چشمه و تالاب و امثال آن. (برهان) (ازغیاث) (از ناظم الاطباء) (از جهانگیری). آبی که کناررود، چشمه، تالاب و غیره تراوش کند. (فرهنگ فارسی معین). در تداول امروزی، آبی که از جایی زهد، یعنی کم کم ترابد و آب اصلی نباشد، ولی در قدیم چنانکه فرهنگ اسدی می گوید. و از بیت ابوشکور برمی آید که زهاب سخت بزرگ است که سهمگین نیزتواند بود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا):
  زهاب اشک، مرا از جگر گشاده شده ست
  عجب نباشد اگر گونه ٔ جگر دارد. توضیح بیشتر ...
 • زهاب. [زَ / زِ] (اِ مرکب) چشمه ای که هرگز نایستد و پیوسته روان باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). چشمه ای که پیوسته روان باشد و هرگز نایستد. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
 • زهاب. [زَ] (اِخ) دهی از دهستان مرکزی بخش فریمان است که در شهرستان مشهد واقع است و 288 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
 • زهاب. [] (اِخ) دشتی در مغرب کرمانشاهان. رجوع به «سرپل ذهاب » شود. توضیح بیشتر ...
 • زهاب. [] (اِخ) نام رودی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رود زابات (زهاب کنونی). (تاریخ ایران باستان ج 2 ص 1048). رجوع به همین کتاب ج 1 ص 144 و ج 2 ص 1094و 1392 و 1827 و مجمل التواریخ گلستانه ص 253 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زهاب در فرهنگ عمید

 • زه‌آب، درز و شکاف باریک سنگ، چشمه، یا جوی که آب از آن تراوش کند،
  آبی که از درز سنگ یا زمین بیرون آید،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

زهاب در فارسی به انگلیسی

 • Drain, Drainage, Ooze, Seepage, Spring
فرهنگ فارسی هوشیار

زهاب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) آبی که از کنار رود چشمه تالاب و غیره تراوش کند، جایی که آب از آنجا جوشد خواه خاک و خواه سنگ باشد موضع چشمه، آبی که قعرش پیدا نباشد، چشمه ای که پیوسته روان باشد و هرگز نایستد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه