معنی زایمان

زایمان
معادل ابجد

زایمان در معادل ابجد

زایمان
  • 109
حل جدول

زایمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

زایمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

زایمان در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

زایمان در لغت نامه دهخدا

  • زایمان. (اِمص) اسم مصدر از زاییدن است و بمعنی همان. (فرهنگ نظام) (در تداول عامه). زایش: حمام زایمان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زایمان در فرهنگ عمید

  • زایش، عمل زاییدن،
فارسی به انگلیسی

زایمان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

زایمان در فارسی به عربی

تعبیر خواب

زایمان در تعبیر خواب

  • زایمان زایمان کردن بر آورده شدن آرزو دیدن زنی که زایمان میکند: عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها 1ـ خواب زایمان در خواب، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است. 2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید. 3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید. - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

زایمان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

زایمان در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید