معنی ریسمان

ریسمان
معادل ابجد

ریسمان در معادل ابجد

ریسمان
 • 361
حل جدول

ریسمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ریسمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بند، تار، حبل، رسن، رشته، طناب، مقود، نخ
فرهنگ معین

ریسمان در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

ریسمان در لغت نامه دهخدا

 • ریسمان. (اِ مرکب) رشته و رسن. (از غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء). رشته، مرکب است از ریس و مان که کلمه ٔ نسبت است و رسمان مخفف آن است. (از آنندراج). رسن. نخ تابیده از چند نخ. (یادداشت مؤلف). در تداول شوشتر رسمان گویند و به عربی غزل است. (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف):
  شباهنگ گردید بر آسمان
  گسسته ثریا سر ریسمان.
  فردوسی.
  شدندی شبانگه سوی خانه باز
  شده پنبه شان ریسمان دراز.
  فردوسی.
  از چه شد همچو ریسمان کهن
  آن سر سبز و تازه همچو سداب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ریسمان در فرهنگ عمید

 • رشتۀ بلند کلفتی که از پشم یا پنبه تابیده باشند،
فارسی به انگلیسی

ریسمان در فارسی به انگلیسی

 • Band, Binder, Cord, Line, String, Thread, Tie, Yarn
فارسی به عربی

ریسمان در فارسی به عربی

تعبیر خواب

ریسمان در تعبیر خواب

 • ریسمان درخواب، سفر است و بعضی از معبران گویند: کار مردی است که با زنان اختلاط دارد. اگر بیند که از پشم ریسمان همی رشت چنانکه ریسند، دلیل است که به سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد. اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان همی رشت، دلیل که کاری حلال کند، لکن مردان را نیکو باشد. اگر بیند که ریسمان به جولاه برد تا جامه بافد، دلیل است که در بین کاری بود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر زنی بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت، دلیل که او را از سفر غایبی بازآید. اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند. اگر بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است عمرش دراز بود و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را خیر و منفعت رسد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • ریسمان در خواب بر چهار وجه است. اول: سفر. دوم: کارمزد. سوم: عمر داز. چهارم: منفعت بسیار. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ریسمان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نخ تابیده از چند نخ مانند طناب
فارسی به آلمانی

ریسمان در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

ریسمان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید