معنی روشنایی

روشنایی
معادل ابجد

روشنایی در معادل ابجد

روشنایی
 • 577
حل جدول

روشنایی در حل جدول

 • درخش

  سنا

  ضو

  ضیا
  روشنایی بمعنی روشن شونده شدن است مرکب از روشن و الف فاعلیت و یای مصدری و همزه برای رفع التقای ساکنین و میتواند که یای نسبت باشد در این صورت روشنایی بمعنی نوری و پرتوی که منسوب است به شی ٔ روشن شونده. توضیح بیشتر ...
 • سو, نور، نورانیت
 • سنا
مترادف و متضاد زبان فارسی

روشنایی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • روشنی، فروغ، نور،

  (متضاد) تاریکی، ظلمت
فرهنگ معین

روشنایی در فرهنگ معین

 • (رُ شَ) (حامص.) روشنی. مق. تاریکی.
لغت نامه دهخدا

روشنایی در لغت نامه دهخدا

 • روشنایی. [رَ ش َ] (حامص، اِ) معروف است که در مقابل تاریکی باشد. (برهان قاطع). صاحب غیاث اللغات و به تبعیت از اوآنندراج آرد: مرکب از روشنا که مخفف روشنان است بمعنی روشن بزیادت الف و نون و یای مصدری بمعنی روشنی. (غیاث اللغات) (آنندراج). و باز صاحب غیاث اللغات آرد: فقیر مؤلف گوید که روشنایی بمعنی روشن شونده شدن است مرکب از روشن و الف فاعلیت و یای مصدری و همزه برای رفع التقای ساکنین و میتواند که یای نسبت باشد در این صورت روشنایی بمعنی نوری و پرتوی که منسوب است به شی ٔ روشن شونده، فافهم. توضیح بیشتر ...
 • روشنایی. [رَ ش َ] (اِخ) نام شخصی که در افغان ملحد پیدا شده بود و مسلمانان بضدآنرا پیر تاریکی گویند. (غیاث اللغات) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • روشنایی. [رَ ش َ] (اِخ) دهی است از بخش وفس شهرستان اراک. سکنه ٔ آن 265 تن و محصول آنجا غلات و انگور. آب آن از قنات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

روشنایی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

روشنایی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

روشنایی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

روشنایی در فارسی به عربی

تعبیر خواب

روشنایی در تعبیر خواب

 • دیدن روشنایی در خواب، هدایت به راه راست و رهایی از اندوه است. اگر کسی ببیند روشنی او را فرا گرفت یا کسی به او داد، دلیل است که کسی راه علم و دین به او بیاموزد یا از غم فرج یابد. دیدن تاریکی در خواب، نشانه غم و یا بی دینی است.

  تعبیر خواب روشنایی از نظر ابراهیم کرمانی
  اگر کسی ببیند روشنایی به سینه او افتاد، دلیل که پارسا و با ایمان است و همچنین عاقبت کارش به خیر است .

  دیدن روشنایی در خواب از نظر امام صادق (ع)
  دیدن روشنایی در خواب بر چهار وجه است:
  دین هدی،
  علم،
  راه پاک،
  اعتقاد پاک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

روشنایی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ روشنی مقابل تاریکی، (اسم) جوهریست که در داروهای چشم بکار میرفت مرقشیشا حجرالنور. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

روشنایی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

روشنایی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید