معنی رامتین

رامتین
معادل ابجد

رامتین در معادل ابجد

رامتین
 • 701
حل جدول

رامتین در حل جدول

 • چنگنواز خسرو پرویز
 • چنگ نواز خسرو پرویز
لغت نامه دهخدا

رامتین در لغت نامه دهخدا

 • رامتین. (اِخ) واضع چنگ و استاد در نواختن این ساز و برخی وی را با رام (رامین) عاشق ویس یکی دانسته اند:
  خوشتر آید روز جنگ آواز کوس او را بگوش
  زآنکه مستان را سحرگه بانگ چنگ رامتین.
  فرخی.
  حاسدم گوید که شعر او بود تنها و بس
  بازنشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین.
  منوچهری.
  چنین شراب و چنین ساقیی بنگریزد
  ز مطربی که ببرچنگ رامتینش بود.
  خلاق المعانی.
  بر فلک برداشته خورشید جام و آنگهی
  بر سما بنواخته ناهید چنگ رامتین. توضیح بیشتر ...
 • رامتین. (اِخ) نام دهی بوده در بخارا. نرشخی در تاریخ بخارا گوید: رامتین کهندزی بزرگ دارد و دیهی استوار است و از شهر بخارا قدیمتر است و در بعضی کتب آن دیه را بخارا خوانده اند و از قدیم باز مقام پادشاهان است و بعد از آنکه بخارا شهر شد پادشاهان زمستان بدین دیه باشیده اند و در اسلام همچنین بوده است و ابومسلم رحمه اﷲ چون ببخارا رسیده بدین دیه مقام کرده است و افراسیاب بنا کرده است این دیه را. و افراسیاب هر گاهی که بدین ولایت می آمده جز بدین دیه بجای دیگر نباشیده است و اندر کتب پارسیان چنان است که وی دوهزار سال زندگانی یافته است و وی مردی جادو بوده است و از فرزندان نوح ملک بوده است و وی داماد خویش را بکشت که سیاوش نام داشت و سیاوش را پسری بود کیخسرو نام، وی بطلب خون پدر بدین ولایت آمد با لشکری عظیم. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

رامتین در نام های ایرانی

 • دخترانه، آرامش تن، موسیقی دان عهد ساسانیان، نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیان که واضع ساز چنگ بوده است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید