معنی دوبارگی

حل جدول

دوبارگی

تکرار


تجدید

ازسرگیری، تازگی، دوبارگی، نوسازی

فارسی به انگلیسی

مترادف و متضاد زبان فارسی

تکراری

دوبارگی، مکرر


تجدید

ازسرگیری، تازگی، دوبارگی، نوسازی، نوی، نو کردن، از نو ساختن، نمره حد نصاب قبولی نیاوردن

فرهنگ معین

وا

(پش.) پیش از فعل آید به معنای ذیل: الف - به معنی «باز» تجدید و دوبارگی را رساند: وا آمدن. ب - به معنی «باز»، «گشاده » و مانند آن: واکردن. ج - به معنی «به » به جهت تاکید: وا ایستادن، واشدن.

معادل ابجد

دوبارگی

243

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری