معنی دهشت

دهشت
معادل ابجد

دهشت در معادل ابجد

دهشت
 • 709
حل جدول

دهشت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دهشت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بیم، پروا، ترس، خوف، وحشت، هراس، هول، اضطراب، قلق، تعجب، حیرت، سرگشتگی، شگفتی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

دهشت در فرهنگ معین

 • سرگشتگی، حیرت، تعجب، شگفتی، اضطراب، ترس، خوف. («دَهَش » از عربی به معنی سرگشتگی، حیرت، سراسیمگی). [خوانش: (دَ شَ) (اِمص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دهشت در لغت نامه دهخدا

 • دهشت. [دَ / دِ هَِ] (اِمص) دهش. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به دهش شود. توضیح بیشتر ...
 • دهشت. [دَ / دِ ش َ] (از ع، اِمص) حیرت و سراسیمگی. (ناظم الاطباء) (غیاث). حیرت و سراسیمگی با لفظ بردن و خوردن و کردن مستعمل. (آنندراج). خیرگی. تحیر. بشدن خرد از ترس و مانند آن. این صورت گویا در عربی نیامده است. در عربی این مصدر دَهَش است لیکن در فارسی متداول است. (یادداشت مؤلف). ضجر. (دهار): آوازبوق و دهل بخاست و نعره برآمد گفتی قیامت است از آن دهشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 376). و با دهشتی هرچه تمامتر در این خدمت خوضی نموده شد. توضیح بیشتر ...
 • دهشت. [دَ هََ ش ْ / دَ ش َ /ش ِ] (حامص) یکرنگی و اتحاد و یگانگی و یک جهتی و مشابهت و اتفاق. (از ناظم الاطباء). یگانگی. (انجمن آرا). یگانگی و یک رنگی و یک جهتی. (آنندراج) (لغت محلی شوشتر) (برهان). || بیگانگی. (لغت فرس اسدی) (از فرهنگ اوبهی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دهشت در فرهنگ عمید

 • سراسیمگی از شرم یا ترس،

  [قدیمی] حیرت، سرگشتگی،
 • بخشش، عطا، کرم،
فارسی به انگلیسی

دهشت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

دهشت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

دهشت در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

دهشت در فرهنگ فارسی آزاد

 • دِهشَت، در زبان فارسی با معنای حیرت و بُهت و ترس و اضطراب و سراسیمگی مصطلح گردیده است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه