معنی داودیه

لغت نامه دهخدا

داودیه

داودیه. [وو دی ْ ی َ] (اِخ) (سنه ٔ...) نام سال هفتم نزول قرآن بمکه. در این سال سوره ٔ «ص »، «صافات »، «یس »، «ملائکه » و «سبا» نازل شد. نام سال هفتم بعثت رسول صلوات اﷲ علیه از سیزده سال توقف آن حضرت در مکه.

داودیه. [وو دی ْ ی َ] (اِخ) نام قریه ٔ کوچکی بشمال تهران. میان عباس آباد و قلهک در چهارهزارگزی جنوب قلهک و 7هزارگزی جنوب تجریش. دارای 30 تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). در حال حاضر در اراضی این قریه ساختمانهای متعدد بپا گردیده و صورت یکی از نقاطآباد و پرجمعیت نواحی نزدیک پایتخت را یافته است.

داودیه.[وو دی ْ ی َ] (اِخ) اصحاب داودبن علی اصفهانی متوفی به سال 270 هَ. ق. در سن شصت وچهار سالگی. و آن فرقه ای از مذهب اصحاب حدیث باشد. یکی از پنج فرقه ٔ اصحاب حدیث باشد. (بیان الادیان). ایشان را اصحاب ظواهر گویند، چه بظاهر آیات و اخبار کار کنند و قیاس را منکر باشند. داودیه یا ظاهریه از مذاهب مشهوره ٔ اهل سنت و جماعت بر حسب اختلاف ایشان در فروع که عبارتند ازشافعیه و حنفیه و مالکیه و حنابله و ظاهریه (داودیه) و این فرقه ٔ اخیر را از آن سبب ظاهریه گویند که ایشان فقط بظواهر آیات و اخبار عمل نمایند و رأی و قیاس و تأویل را بکلی منکر باشند تقریباً نظیر اخباریین شیعه در مقابل مجتهدین ایشان و از مشاهیر این فرقه یکی ابوبکر محمدبن داود اصفهانی پسر ابوسلیمان داودست صاحب «کتاب الزهره » معروف در ادب و دیگر رویم عارف و ابن حزم ظاهری صاحب کتاب ملل و نحل و ابوحیان نحوی معاصر ابن هشام صاحب مغنی. (حاشیه ٔ شدالازار ص 102 و 103). و رجوع به انساب سمعانی ذیل نسبت الداودی و الظاهری و مراجع مذکور در شدالازار شود. اصحاب حدیث بیشتر اعتمادشان بمتون و ظواهر قرآن و احادیث است و اصحاب رأی پیروان امام ابوحنفیه نعمان بن ثابت بن مرزبان فارسی (80- 150 هَ. ق.) هستند که در استنباط مسائل دین برأی و قیاس و اجتهاد و استحسان عمل کنند. اصحاب حدیث پنج فرقه اند: 1- داودیه پیروان داودبن علی اصفهانی. 2- شافعیه پیروان امام عبداﷲبن محمدبن ادریس شافعی (متوفی 204). 3- مالکیه پیروان مالک بن انس (متوفی 179). 4- حنبلیه، اصحاب امام احمدبن حنبل (متوفی 241). 5- اشعریه پیروان علی بن اسماعیل اشعری از فرزندان ابوموسی الاشعری. (حاشیه ٔ غزالی نامه ص 72).


داودی

داودی. [وو] (ص نسبی) منسوب به داودبن علی اصفهانی. و آن بیشتر بر منسوبان به ابی سلیمان داودبن علی اصفهانی در مذهب اطلاق شود. (الانساب سمعانی). و رجوع به داودیه شود.


کوبنجان

کوبنجان. [ب َ] (اِخ) از دیه های شیراز است در سرزمین فارس و عثمان بن احمد بن داودیه ابوعمر الصوفی الکوبنجانی بدانجا منسوب است. (از معجم البلدان). سروستان و کوبنجان دو شهرک است میان شیراز و پسا... و نخجیرگاهی است خصوصاً کوبنجان... و در هردو جای جامع و منبر است... (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 139 و 140). و رجوع به نزههالقلوب چ لیدن ص 117 شود.


بشر

بشر. [ب ِ] (اِخ) ابن حسین قاضی ابوسعید. از مشاهیر ائمه ٔ داودیه (ظاهریه) است که در سال 369 هَ. ق. از جانب عضدالدوله دیلمی بسمت قاضی القضاه فارس و عراق و جمیع متصرفات دیگر پادشاه مزبور منصوب گردید و تا وفات عضدالدوله (372 هَ. ق.) در همان شغل بماند و در آن تاریخ از آن عمل منفصل گردید و بسال 380 هَ. ق. درگذشت. (از شدالازار متن ص 102 و حاشیه ٔص 103). و رجوع به ذکر اخبار اصفهان ج 1 ص 232 شود.


داود

داود. [وو] (اِخ) ابن علی بن داودبن خلف اصفهانی. مکنی به ابوسلیمان فقیه ورع صالح فاضل متوفی به سال 270 هَ. ق. و اول فقیهی است که رأی و قیاس را برانداخت و تنها کتاب و سنت را در احکام معتبر شمرد. و این مذهبی است از مذاهب فقهی و پیروان بسیار دارد که بنام داودیین و اهل ظاهر معروفند (از جمله ابن المغلس فقیه و منصوری ابوالعباس احمدبن محمدبن صالح و ابوسعید الرقی و حسن بن عبیدالنهربانی و ابن الخلال و ابراهیم بن احمدبن الحسن الرباعی و ابوالحسن حیدره و ابوالحسن عبدالعزیزبن احمد اصفهانی و محمدبن حرزی داودبن علی بن داود و ابن جابر ابواسحاق و غیرآنان). ابن الندیم از داود نزدیک صدوپنجاه کتاب در ابواب فقه و جز آن نام میبرد. (یادداشت مؤلف). مولد داود بغداد به سال 202 یا 201 و وفات او نیز ببغداد بوده است. مدت عمر وی را 64 گفته اند و وفات او را خواندمیر یکجا 269 و جای دیگر 297 گفته است و حمداﷲ مستوفی نیز متذکر قول اخیر شده و گفته که در 297 بعهد مقتدر خلیفه نماند اما هیچیک استوار نیست و طول حیات وی یعنی 64 سال نیز با هیچیک از سنوات تولد و وفات مذکور سازش ندارد. اصل وی را از کاشان نیز نوشته اند و مولدش را کوفه و منشأش را بغداد دانسته و گفته اند که از اسحاق بن راهویه و ابی ثور و اسحاق الحنظلی و پسران ابی شیبه و ابن نمیر و غیرهم سماع دارد و او را از متعصب ترین مردم نسبت به امام شافعی دانسته اند، در زهد و تقوی صاحب مقامات و کمالات و از تألیف دو رساله در مدح امام شافعی یادآوری کرده اند و گفته اند وی یکی از صاحبان تألیف در شروط است. کتاب الوصول فی معرفه الاصول و کتاب انذار و اعذار را از جمله ٔ مصنفات وی نام برده اند. ابن الندیم گوید کتاب احکام القرآن از اوست. ثعلب گفته است عقل داود از علمش فزونتر بود و بگفته ٔ ابن خلکان وفات وی به سال 270 هَ. ق. در بغداد رخ داده است ودر مقبره ٔ شونیزیه یا سرای خودش مدفون گردیده. پسر وی ابوبکر محمد الظاهری صاحب کتاب زهره است در نوادرو ادب و لغت و غرایب عربیه و اشعار بلند و بر همان مذهب پدر رفته و ریاست علم در بغداد باو ختم شده است و گفته اند در مجلس وی چهارصد سبزطیلسان گرد می آمده اند از عقلاء ناس. داود ریاست مذهب ظاهریه داشت، مذهبی که بر ظواهر متشابهات قرآنی اکتفا میکرد و پیروان وی نیز بر آن طریقه رفته اند. رجوع به داودیه و نیز رجوع به مراجع ذیل شود: روضات الجنات ص 276 و حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ج 2 ص 208 و 289 و امتاع الاسماع ص 161 و معالم القربه فی احکام الحسبه ص 54 و ذکر اخبار اصفهان ج 1 صص 312- 313 و تاریخ گزیده چ اروپا ص 805.

حل جدول

داودیه

محله ای بین میرداماد و ظفر


محله ای بین میرداماد و ظفر

داودیه


از محلات شمالی تهران

آبک • آجودانیه • احتشامیه • اختیاریه • اُزگُل • اسدآباد • اسلام‌آباد • اقدسیه • الهیه • امام‌زاده قاسم • امانیه • امیرآباد • اوین • باغ شاطر • باغ صبا • باغ فردوس • بهجت‌آباد • پاسداران • جنت‌آباد • پل رومی • پونک • تپه اکبری • تجریش • جلالیه • جماران • جمال‌آباد • جمشیدیه • چالهرز • چیذر • خوردین • دارآباد • دربند • درکه • دروس • دزاشیب • ده ونک • رحمان‌آباد • رستم‌آباد • زرگنده • زعفرانیه • سامیان • سربند • سعدآباد • سوهانک • سهروردی • سید خندان • صاحبقرانیه • عباس‌آباد • فرحزاد • فرمانیه • فیشرآباد • قزل‌قلعه • قلعه ارامنه • قلهک • قیطریه • کاشانک • کامرانیه • کاوسیه • کوی نصر (گیشا) • گلاب‌دره • محمودیه • منظریه • مهران • میرداماد (داودیه) • نیاوران • ولنجک • ولی عصر • ونک • یوسف‌آباد

آبک، آجودانیه، احتشامیه، اختیاریه، اُزگُل، اسدآباد، اسلام آباد، اقدسیه، الهیه، امامزاده قاسم، امانیه، امیرآباد، اوین، باغ شاطر، باغ صبا، باغ فردوس، بهجت آباد، پاسداران، جنت آباد، پل رومی، پونک، تپه اکبری، تجریش، جلالیه، جماران، جمال آباد، جمشیدیه، چالهرز، چیذر، خوردین، دارآباد، دربند، درکه، دروس، دزاشیب، ده ونک، رحمان آباد، رستم آباد، زرگنده، زعفرانیه، سامیان، سربند، سعدآباد، سوهانک، سهروردی، سید خندان، صاحبقرانیه، عباس آباد، فرحزاد، فرمانیه، فیشرآباد، قزل قلعه، قلعه ارامنه، قلهک، قیطریه، کاشانک، کامرانیه، کاوسیه، کوی نصر (گیشا)، گلابدره، محمودیه، منظریه، مهران، میرداماد (داودیه)، نیاوران، ولنجک، ولی عصر، ونک، یوسف آباد

آبک، آجودانیه، احتشامیه، اختیاریه، اُزگُل، اسدآباد، اسلام آباد، اقدسیه، الهیه، امامزاده قاسم، امانیه، امیرآباد، اوین، باغ شاطر، باغ صبا، باغ فردوس، بهجت آباد، پاسداران، جنت آباد، پل رومی، پونک، تپه اکبری، تجریش، جلالیه، جماران، جمال آباد، جمشیدیه، چالهرز، چیذر، خوردین، دارآباد، دربند، درکه، دروس، دزاشیب، ده ونک، رحمان آباد، رستم آباد، زرگنده، زعفرانیه، سامیان، سربند، سعدآباد، سوهانک، سهروردی، سید خندان، صاحبقرانیه، عباسآباد، فرحزاد، فرمانیه، فیشرآباد، قزل قلعه، قلعه ارامنه، قلهک، قیطریه، کاشانک، کامرانیه، کاوسیه، کوی نصر (گیشا)، گلابدره، محمودیه، منظریه، مهران، میرداماد (داودیه)، نیاوران، ولنجک، ولی عصر، ونک، یوسف آباد

واژه پیشنهادی

محله ای در تهران

داودیه


از محله های شمال تهران

داودیه


محله ای در شمال تهران

تجریش، فرمانیه، قیطریه، زعفرانیه، آجودانیه، نیاوران، قلهک، پل رومی، اقدسیه، جماران، چیذر، دارآباد، باغ فردوس، آراج، ازگل، لویزان، مینی سیتی، سوهانک، دروس، داودیه، دزاشیب، زرگنده، جردن، فرشته، الهیه، کامرانیه، ولنجک، اوین، ظفر، صاحبقرانیه، محمودیه، سعادت آباد، شهرک غرب، گاندی

معادل ابجد

داودیه

30

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری