معنی خوارج

خوارج
معادل ابجد

خوارج در معادل ابجد

خوارج
  • 810
حل جدول

خوارج در حل جدول

فرهنگ معین

خوارج در فرهنگ معین

  • (خَ رِ) [ع. ] (اِ. ) جِ خارجه. گروهی از سپاهیان امام علی (ع) که در جنگ صفین از بیعت با آن حضرت خارج شدند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خوارج در لغت نامه دهخدا

  • خوارج. [خ َ رِ] (ع اِ) ج ِ خارجه. || خارجی. (یادداشت مؤلف). خارجیها. || خوارج المال، کنیز. ماده اسب. ماده خر. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
  • خوارج. [خ َ رِ] (ع ص، اِ) کسانی که ده یک بدون اذن از مردمان می گیرند. (از تعریفات جرجانی). توضیح بیشتر ...
  • خوارج. [خ َ رِ] (اِخ) نام فرقه ای است از مسلمانان که بعد از جنگ صِفّین و مسأله ٔ حکمیت بمخالفت خلیفه ٔوقت برخاستند و چون از طرف علی (ع) ابوموسی اشعری و از طرف معاویه عمروبن عاص بداوری معین شده بودند تا با مطالعه ٔ کتاب خدا و سنت رسول معلوم کنند که از علی و معاویه کدام یک بر حقند همین که داور شام داور عراق را فریب داد و عراقیان دانستند از عمروبن عاص فریب خورده اند بر علی (ع) اعتراض کردند که چرا به حکمیت گردن نهاده ای و فرقه ای شدند و بمخالفت علی پرداختند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خوارج در فرهنگ عمید

  • گروهی که در جنگ صِفّین از بیعت علی‌بن ابی‌طالب خارج شدند و معتقد بودند مرتکب معاصی کبیره، کافر است و خروج بر امام ظالم را واجب می‌دانستند،
    [مجاز] کافران،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

خوارج در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جمع خارجه، خارجی نام فرقه ای از مسلمین، گروهی از سپاهیان علی ابن ابیطالب (ع) که بعد از فریب خوردن ابو موسی اشعری از عمرو بی عاص، از بیت امیرالمومنین (ع) خارج شدند و آغاز مخالفت کردند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

خوارج در فرهنگ فارسی آزاد

  • خَوارِج، جمعِ خارجه- نام فرقه ایست از مسلمین و گروهی از یاران امیرالمؤمنین که در جنگ صِفِّین بعد از فریب خوردن ابوموسی اشعری از عمروبن عاص در حَکَمِیَّت، باین امر اعتراض نموده از بیعت حضرت علی خارج شده و با آن خضرت مخالفت کردند و بعد در جنگ نهروان از حضرت علی شکست خوردند. مارقین نیز همین قومند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید