معنی خفتان

خفتان
معادل ابجد

خفتان در معادل ابجد

خفتان
  • 1131
حل جدول

خفتان در حل جدول

فرهنگ معین

خفتان در فرهنگ معین

  • (خَ یا خِ) (اِ.) زره یا لباس جنگی.
لغت نامه دهخدا

خفتان در لغت نامه دهخدا

  • خفتان. [خ ِ] (اِ) نوعی از جبه و جامه ٔ روز جنگ باشد که آنرا قزاگند گویند و ترکی قلمقاقی خوانند. (از برهان قاطع). درع. گَبر. (صحاح الفرس). جوشن. (مهذب الاسماء). تِجفاف. (منتهی الارب). جامه ای هنگفت وسطبر بوده است از ابریشم یا پشم و شمشیرزننده بر آن می لغزیده و اثر نمی کرده است. قزاگند. پنام. جبه ای که روز جنگ پوشند. (یادداشت بخط مؤلف). جامه ٔ سپاهیان. (فرهنگ جهانگیری). خفدان. (آنندراج):
    دو لشکر ز توران به ایران کشید
    به خفتان و خوداندرون ناپدید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خفتان در فرهنگ عمید

  • نوعی جامۀ کژآگند که هنگام جنگ بر تن می‌کردند،
فارسی به انگلیسی

خفتان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

خفتان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • این واژه را آنندراج به نادرست تازی دانسته کژاگند جوشن (اسم) قسمی جامه کژ آگند که بهنگام جنگ میپوشیدند کژ آگند قز آکند. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

خفتان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید