معنی خارشتر

فرهنگ معین

خارشتر

(شُ تُ) (اِمر.) گیاهی است خاردار با گل های خوشه ای به رنگ سرخ یا سفید و برگ های کرکدار، عرق آن برای شستشوی کلیه مفید است.

فرهنگ عمید

خارشتر

گیاهی خاردار با گل‌های خوشه‌ای سرخ یا سفید، برگ‌های کرک‌دار، تیغ‌های نوک‌تیز، و طعم تلخ که در طب قدیم برای مداوای بیماری‌های جهاز هاضمه، سرطان، و طاعون به کار می‌رفت، اشترگیا، راویز، کستیمه، کسیمه،


اشترخار

خارشتر


اشترگیا

خارشتر


شترخار

خارشتر


شترگیا

خارشتر

حل جدول

فرهنگ گیاهان

خارشتر

گیاه ترنجبین

فرهنگ فارسی هوشیار

خارشتر

(اسم) گیاهی است خاردار از تیره مرکبان دارای گلهای خوشه یی برنگ سرخ یا سفید. ارتفاعش به نیم متر میرسد. در خراسان و آذربایجان و افغانستان از آن ترنجبین گیرند اشترخار خاراشتر اشتر گیا کرته.

معادل ابجد

خارشتر

1701

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری