معنی خارشتر

خارشتر
معادل ابجد

خارشتر در معادل ابجد

خارشتر
  • 1701
حل جدول

خارشتر در حل جدول

فرهنگ معین

خارشتر در فرهنگ معین

  • (شُ تُ) (اِمر. ) گیاهی است خاردار با گل های خوشه ای به رنگ سرخ یا سفید و برگ های کرکدار، عرق آن برای شستشوی کلیه مفید است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خارشتر در فرهنگ عمید

  • گیاهی خاردار با گل‌های خوشه‌ای سرخ یا سفید، برگ‌های کرک‌دار، تیغ‌های نوک‌تیز، و طعم تلخ که در طب قدیم برای مداوای بیماری‌های جهاز هاضمه، سرطان، و طاعون به کار می‌رفت، اشترگیا، راویز، کستیمه، کسیمه،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

خارشتر در فرهنگ گیاهان

فرهنگ فارسی هوشیار

خارشتر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) گیاهی است خاردار از تیره مرکبان دارای گلهای خوشه یی برنگ سرخ یا سفید. ارتفاعش به نیم متر میرسد. در خراسان و آذربایجان و افغانستان از آن ترنجبین گیرند اشترخار خاراشتر اشتر گیا کرته. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید