معنی حصاد

لغت نامه دهخدا

حصاد

حصاد. [ح َص ْ صا] (ع ص) حاصد. دروگر. لغت مبالغه از حصاد. دروگر. (مهذب الاسماء). درودگر.

حصاد. [ح َ] (ع اِ) درو. هنگام درو.

حصاد. [ح ُص ْ صا] (ع ص، اِ) ج ِ حاصد. حصده. دروگران. درودگران.

حصاد. [ح َ / ح ِ] (ع مص) درودن. (دهار) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان عادل بن علی). درویدن. بدرودن. بدرویدن. درو. درود. دارا. درو کردن. درودن به دهن. حصد. احتصاد. مقابل زرع. بریدن کشت با داس:
پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد
جان این کشتن نباتست و حصاد.
مولوی.
صاحب قاموس کتاب مقدس گوید: موسم حصاد گاهی بواسطه ٔ پست و بلندی محل تفاوت نماید، چنانکه موسم حصاد محلی زودتر از محل دیگر رسد و حصاد حبوبات مختلفه ٔ هر یک به موسم خود پی درپی آمده هر یک را اسمی خاص بود. چنانکه حصاد گندم (اول سموئیل ج 12 ص 17). و حصاد جو (کتاب روت ج 1 ص 22) و غیره. گندم را با داسهای تیز میدرویدند. (ارمیا ج 50 ص 16) و دسته ها و بافه ها بسته. (روت ج 2 ص 16) (مزامیر ج 129 ص 7). وبر عرابه ها گذارده به خرمن گاه میبردند. (قاموس ج 2 ص 13). و در آنجا آنها را بواسطه ٔ گاو و اسبابی که مخصوص این کار بود کوبیده به باد میدادند و بموافق (سفرتثنیه ج 25 ص 4) جایز نبود که دهان گاوان خرمن کوب را ببندد. و موسم، حصاد موسم فرح و شادی بود. (اشعیا ج 9ص 3) و حصاد در کتاب روت بیان مفصلا گشته است. اما درعهد جدید عیسی مسیح حصاد را اشاره با انقضای دنیا وانجام عالم میفرماید. (متی ج 13 ص 39) که حصادکنندگان ملائکه میباشند و میفرماید که آن فرشته در آن وقت داس خود را پیش خواهد آورد «زیرا که حاصل زمین خشکیده است ». (مکاشفه ج 14 ص 15) (قاموس کتاب مقدس). رجوع به درو شود.


حصاد کردن

حصاد کردن. [ح َ / ح ِ ک َ دَ] (مص مرکب) درودن. بدرودن. درویدن. بدرویدن. درو کردن.

فرهنگ عمید

حصاد

درو کردن،
(اسم) هنگام درو،

دروکننده،

فرهنگ فارسی هوشیار

حصاد

‎ هنگام درو، میوه بر ‎ (مصدر) درو کردن بریدن محصول با داس و مانند آن درویدن، (اسم) هنگام درو.


حصاد کردن

درو کردن

فرهنگ فارسی آزاد

حصاد

حَصاد، وقت دِرُو، کشت درو شده، محصول برداشته شده، ثمره،


حصاد، حصد

حَصاد، حِصاد، حَصْد، (حَصَدَ، یَحْصُدُ و یَحْصِدُ) درو کردن،

فرهنگ معین

حصاد

(حَ یا حِ) [ع.] (مص م.) درو کردن.

حل جدول

حصاد

درو کردن

عربی به فارسی

حصاد

خرمن , محصول , هنگام درو , وقت خرمن , نتیجه , حاصل , درو کردن وبرداشتن

فارسی به عربی

معادل ابجد

حصاد

103

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری