معنی جولاهه

فرهنگ فارسی هوشیار

جولاهه

‎ (صفت) بافنده نساج، (اسم) عنکبوت.


تاحم

جولاهه کارتنک


ثطا ء

تننده جولاهه


هبور

تننده جولاهه


زوع

تننده جولاهه (عنکبوت)

فرهنگ معین

جولاهه

(جُ هِ) نک جولاه.

مترادف و متضاد زبان فارسی

جولاهه

بافنده، جولاه، نساج


نساج

بافنده، جولاه، جولاهه

فرهنگ عمید

نساج

بافنده، جولاه، جولاهه،

معادل ابجد

جولاهه

50

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری