معنی جنباندن

فارسی به انگلیسی

جنباندن‌

Whisk, Brandish, Jiggle, Move, Rock, Shake, Toss, Wave, Wiggle

فارسی به آلمانی

جنباندن

Fels (m), Felsen (m), Schaukeln, Stein (m), Wiegen, Schu.tteln, Wackeln, Wedeln, Wackeln, Wedeln

فرهنگ معین

جنباندن

(جُ دَ) (مص م.) حرکت دادن، تکان دادن.


رکاب جنباندن

(~. جُ دَ) [ع - فا.] (مص ل.) حرکت کردن.


عنان جنباندن

(~. جُ دَ) [ع - فا.] (مص ل.) روانه شدن، حرکت کردن.


لحیه جنباندن

(~. جُ نú دَ) [ع - فا.] (مص ل.) کنایه از: سخن گفتن، اظهار فضل کردن.

فرهنگ عمید

جنباندن

تکان دادن،
چیزی را در جای خودش حرکت دادن،

حل جدول

جنباندن

تکاندن

فارسی به عربی

جنباندن

صخره، مهرج، هزه

فرهنگ فارسی هوشیار

جنباندن

تکان دادن، به حرکت در آوردن


ابرو جنباندن

(مصدر) ابرو انداختن ابرو جنباندن اشارت کردن با ابرو دلال را اجازه و دستوری دادن با اشارت ابرو رضا نمودن با اشارت ابرو.

لغت نامه دهخدا

خشک جنباندن

خشک جنباندن. [خ ُ جُم ْ دَ] (مص مرکب) کار بی فایده و حرکات بی نفع کردن:
کم شنیدم چو تو لت انبانی
تر فروشی و خشک جنبانی.
سنائی.


سر جنباندن

سر جنباندن. [س َ جُم ْ دَ] (مص مرکب) سر تکان دادن. || سر تکان دادن ستایش و تحسین را. باتکان دادن سر نمودن خشنودی و رضایت را:
به بایستگی خورد و جنباند سر
که خوردی ندیدم بدینسان دگر.
نظامی.
ز جنباندن بانگ چندین جرس
سری در سماعش نجنباند کس.
نظامی.
رجوع به ماده ٔ بعد شود.


دم جنباندن

دم جنباندن. [دُ جُم ْ دَ] (مص مرکب) حرکت دادن دم. جنبانیدن سگ و خران دم خود را. (از یادداشت مؤلف):
سگ پی لقمه چو دم جنباند
عاقل آن را نه تواضع خواند.
جامی.
|| کنایه است از تملق و مزاج گویی، و آن از دم جنباندن سگ مأخوذ است، زیرا سگ در پیش صاحب خود چنان کند. تملق و تبصبص نمودن. تملق. تبصبص. (از یادداشت مؤلف).


زبان جنباندن

زبان جنباندن. [زَ جُم ْ دَ] (مص مرکب) حرکت دادن زبان. زبان تکان دادن. || سخن گفتن. زبان را برای سخن گفتن بحرکت درآوردن:
بدو گفت با کس مجنبان زبان
از ایدر برو تا در مرزبان.
فردوسی.


دست جنباندن

دست جنباندن. [دَ جُم ْ دَ] (مص مرکب) دست جنبانیدن. عجله کردن. شتاب کردن: دست بجنبان، بشتاب. عجله کن ! || به حرکت درآوردن دست به قصد دفاع:
دست نی تا دست جنباند به دفع
نطق نی تا دم زند از ضر و نفع.
مولوی.
|| فرار کردن.

معادل ابجد

جنباندن

160

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری