معنی جمازه

فرهنگ معین

جمازه

(جَ مّ زِ) [ع. جمازه] (اِ.) شتر تیزرو.


مجمز

(مُ جَمِّ) [ع.] (ص.) شترسوار، جمازه سوار.

حل جدول

جمازه

شتر

اشتر

شتر تیزرو


جمل و جمازه

شترتندرو، جزور، کشتی صحرا، حیوان پر طاقت بیابان، سفینه بیابان


شتر

جمازه


شتر تیزرو

جمازه

فرهنگ عمید

جمازه

شترتندرو،

فرهنگ فارسی هوشیار

جمازه

تندرو، تیزرو


جمازه سوار

ریباری


مجمز

شتر سوار (صفت) جمازه سوار شتر سوار: و ملکشاه بجانب پدر مجمزان متواتر میداشت.

فرهنگ فارسی آزاد

مجمز

مَجَمِزّ، شتر سوار، جمازه سوار،

مترادف و متضاد زبان فارسی

جماز

تندپا، تندرو، سریع، سریع‌السیر، جمازه، شترتندرو

لغت نامه دهخدا

ریباری

ریباری. (ص، اِ) جمازه سوار یعنی ساندنی سوار. (غیاث اللغات) (آنندراج).

معادل ابجد

جمازه

56

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری