معنی جاه

جاه
معادل ابجد

جاه در معادل ابجد

جاه
  • 9
حل جدول

جاه در حل جدول

  • مقام، منزلت
  • منزلت و مقام
مترادف و متضاد زبان فارسی

جاه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آبرو، اعتبار، جلال، دبدبه، درجه، رتبه، شان، شکوه، شوکت، عرض، فر، مجد، مسند، مقام، منزلت، منصب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جاه در فرهنگ معین

  • (اِ.) مقام، منزلت.
فرهنگ عمید

جاه در فرهنگ عمید

  • مقام، مکان، منزلت، جایگاه، قدر و شرف، علو منزلت، شٲن و جلال،
    فر و شکوه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جاه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جاه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جاه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید