معنی ثواب

ثواب
معادل ابجد

ثواب در معادل ابجد

ثواب
 • 509
حل جدول

ثواب در حل جدول

 • احسان، نیکی، پاداش، اجر، مزد
 • وزیر حضرت داوود
مترادف و متضاد زبان فارسی

ثواب در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • احسان، کارنیک، نیکی، اجر، پاداش، مزد،

  (متضاد) عقاب، گناه
فرهنگ معین

ثواب در فرهنگ معین

 • مزد، پاداش، احسان، کردن و کباب شدن عمل نیک شخص با سوءظن و عکس العمل ناخوشایند مواجه شدن. [خوانش: (ثَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ثواب در لغت نامه دهخدا

 • ثواب. [ث َ] (ع اِ) هر عملی که از بندگان ایزدتعالی سر زندکه در ازاء آن بنده استحقاق بخشایش و آمرزش الهی رادریابد. آنرا ثواب نامند و برخی گفته اند ثواب بخشیدن است آنچه را ملایم طبع آدمی باشد. (تعریفات سید جرجانی). مقابل عقاب. کرفه. مزد طاعت. || عوض. اجر. جزاء. جزاء خیر در آخرت. (غیاث اللغه). حسنه. پاداش: غزوی نیکو برود بر ایشان امسال وثواب آن خداوند را باشد. (تاریخ بیهقی). ثمره ٔ این اعتراف و رضا آن است که احاطه کند زیادتی فضل خدا راو دریابد مرتبه ٔ بلند ثواب را. توضیح بیشتر ...
 • ثواب. [ث َوْ وا] (ع ص) جامه فروش. || بزاز. ثیابی. || جامه دار. صاحب جامه. توضیح بیشتر ...
 • ثواب. [ث َوْ وا] (اِخ) ابن حزابه. نام او در کتب آمده است. (منتهی الارب). و همچنین نام پسرش قتیبه. (تاج العروس). توضیح بیشتر ...
 • ثواب. [ث َوْ وا] (اِخ) ابن عتبه. محدث است.

 • ثواب. [ث َ وْ وا] (اِخ) نام مردی که او را به اطاعت مثل زنند: اطوع من ثواب. گویند او بسفری یا جنگی رفت و مفقودالخبر گردید و زن وی نذر کرد که اگر بازآیدمهار در بینی او کرده کشان تا مکه برد و او چون بازآمد و نذر زن بدانست هم بدان صورت بزیارت خانه شد. توضیح بیشتر ...
 • ثواب. [] (اِخ) مردی صاحب تدبیر و شجاعت وزیر حضرت داود قاتل شلوم بن داود که به دست سلیمان بقتل رسید. (حبیب السیر چ طهران ج 1 ص 43). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ثواب در فرهنگ عمید

 • پاداش کار خوب و پسندیده در جهان آخرت،
  [مجاز] کار خوب و پسندیده،. توضیح بیشتر ...
 • جامه‌فروش،
فارسی به انگلیسی

ثواب در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ثواب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مزد، پاداش، جزاء کار خوب
فرهنگ فارسی آزاد

ثواب در فرهنگ فارسی آزاد

 • ثَواب، پاداش کارهای خوب، عطا و بخشش، عسل، زنبور عسل،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید