معنی تربانتین

تربانتین
معادل ابجد

تربانتین در معادل ابجد

تربانتین
  • 1113
حل جدول

تربانتین در حل جدول

فرهنگ معین

تربانتین در فرهنگ معین

  • (تِ رِ) (اِ. ) صمغ حاصل از اقسام درختان کاج که از آن اسانس تربانتین و کولوفان استخراج می کنند که در طب به کار روند؛ سقز، جوهر سقز، راطینا، راتینه، راتینج نیز گویند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تربانتین در لغت نامه دهخدا

  • تربانتین. [ت ِ رِ] (فرانسوی، اِ) در زبان فرانسه عصیر سقزی طیاری را گویند که بخودی خود و یا به اعانت شکافهای مصنوعی از اشجار مختلف الطایفه اخذ می کنند و در طب استعمال می نمایند و بفارسی آنرا زنگباری می نامند. (ناظم الاطباء). صمغالبطم. تربنتین. سقز نیمه مایعی که از ساقه ٔ درخت بُطْم یا درختان دیگر که از طایفه ٔ کاج و تربنتاسه باشند جاری می گردد. تربانتین داروئی است که چون بر عضوی دردناک مالند بر اثر قدرت تحریکی درد را دور گرداند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تربانتین در فرهنگ عمید

  • مادۀ رزینی به رنگ زرد که از زیر پوست بعضی از درختان، مانند سرو و کاج تراوش می‌کند و از آن روغن تربانتین به دست می‌آید که در طب و نقاشی کاربرد دارد، جوهر سقز،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تربانتین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تربانتین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تربانتین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید