معنی تراورس

لغت نامه دهخدا

تراورس

تراورس. [تْرا / ت ِ وِ] (فرانسوی، اِ) چوبها و تخته هائی که در راه آهن زیر خطوط آهن در عرض می گذارند. لفظ مذکور فرانسوی است و جزء زبان فارسی نشده است. (فرهنگ نظام). اما امروزه در فارسی به کار می رود.

فرهنگ عمید

تراورس

چوب یا بتن ضخیم و مقاومی که در عرض خط‌آهن، با فاصلۀ یکسان زیر ریل‌ها کار می‌گذارند،

فرهنگ فارسی هوشیار

تراورس

فرانسوی تراتیر چوب های ستبری که در ساختمان راه آهن به کار می رود (اسم) تخته های چوبی ضخیم که در عرض راه آهن زیر ریل ها گذارند تا ریلها درمقابل عبور واگنهامقاومت بیشتری بخرج دهند.

واژه پیشنهادی

تراورس

ریل بند


ریل بند

تراورس

فرهنگ معین

تراورس

(تِ وِ) [فر.] (اِ.) تخته های چوبی ضخیم که در زیر ریل های راه آهن به طور عرضی قرار می دهند، ریل بند (فره).

انگلیسی به فارسی

sleeper

تراورس


sinter

تراورس

معادل ابجد

تراورس

867

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری