معنی تباین

لغت نامه دهخدا

تباین

تباین. [ت َ ی ُ] (ع مص) جدا شدن از یکدیگر. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). بریدن از یکدیگر. (فرهنگ نظام). فرق. (فرهنگ نظام). تفاوت و فرق بودن و جدایی میان دو چیز. (غیاث اللغات) (آنندراج). اختلاف و تفاوت و مخالفت و تناقض و عدم موافقت. (ناظم الاطباء). || (اصطلاح منطق) تباین بین دو قضیه آن است که مفهوم یکی بر مصادیق دیگری بطور کلی یا بر بعض آن صادق نباشد و آن بر دو قسم است: تباین کلی و تباین جزئی.رجوع بذیل هریک از این دو کلمه شود. || (اصطلاح ریاضی) در نزد محاسبان و هندسه دانان دو عدد صحیح را گویند که جز بر واحد (یک) قابل قسمت نباشد مانند 7 و 9 [ظ: 5] که مشترکاً جز بر عدد واحد قابل تقسیم نیستند. پس این دو متباینند. و قید عدد صحیح از آن جهت است که در جریان کسری قرار نگیرد. (از کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج 1 ص 173) (تعریفات جرجانی). || (اصطلاح هندسه) تباین در مقادیر چه خط باشد و چه سطح و چه حجم. مقادیر مشترکه مقادیریند که همواره مقداری یافت شود که آنها را عاد نمایداعم از آنکه در آن جا مقدار اصم باشد یا منطق و مقادیر متباین آن دو مقداری هستند که مقداری یافت نشود که آن دو را عاد نماید. بدین ترتیب دو و چهار مشترکه اند و همچنین جذر دو و جذر هشت. ولی جذر پنج و جذر ده متباینند. این بود تعریفی از تباین و اشتراک در مقادیر، ولی در خطوط نوع دیگری از تباین و اشتراک وجوددارد که به تباین بالقوه و اشتراک بالقوه مشهور است. این نوع از تباین و اشتراک در احجام وجود ندارد و در سطوح هم مورد احتیاج نیست و فقط در خطوط می آید. وخطوط مشترکه بالقوه خطوطی هستند که در طول متباینندولی در مربعات مشترک چون جذر 3 و جذر 6. و خطوطی متباینند بالقوه که در طول و در مربعات آنها اشتراکی نیست چون جذر 2 و جذر 5. (از کشاف اصطلاحات الفنون).


تباین داشتن

تباین داشتن. [ت َ ی ُ ت َ] (مص مرکب) موافقت نداشتن. (ناظم الاطباء). رجوع به تباین و دیگر ترکیب های آن شود.


تباین جزئی

تباین جزئی. [ت َ ی ُ ن ِ ج ُ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) (اصطلاح منطق) هرگاه نسبت بین دو مفهوم کلی چنان باشد که مفهوم یکی بر بعض مصادیق مفهوم دیگر صدق کند، آن نسبت را تباین جزئی نامند مانند حیوان و ابیض که بین این دو مفهوم عموم من وجه است و مرجع آن به دو قضیه ٔ سالبه ٔ جزئیه است. (از تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج 1 ص 173). رجوع به تباین و تباین کلی شود.


تباین کلی

تباین کلی. [ت َ ی ُ ن ِ ک ُل ْ لی] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) (اصطلاح منطق) هرگاه نسبت بین دو مفهوم کلی چنان باشد که مفهوم یکی بر هیچ یک از مصادیق دیگری منطبق نگردد، آن نسبت را تباین کلی نامند مانند مفهوم انسان و سگ ومرجع تباین کلی به دو قضیه ٔ سالبه ٔ کلیه است. (از تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 173).

فارسی به انگلیسی

تباین‌

Antithesis, Clash, Contrast, Variance

فرهنگ معین

تباین

جدا شدن از یکدیگر، اختلاف داشتن، تفاوت،

فرهنگ فارسی هوشیار

تباین

جدا شدن از یکدیگر

فرهنگ فارسی آزاد

تباین

تَبایُن، اختلاف داشتن، جدا بودن یا جدا شدن از یکدیگر، جدائی، اختلاف،

فرهنگ عمید

تباین

جدایی،
تفاوت،
مخالف هم بودن، تضاد،

حل جدول

تباین

تفاوت، تمایز

متضاد بودن

مترادف و متضاد زبان فارسی

تباین

اختلاف، تفاوت، تمایز، توفیر، جدایی، دوگانگی، فرق، مغایرت،
(متضاد) تماثل


تباین داشتن

تفاوت داشتن، متفاوت بودن، اختلاف داشتن، ضدیت داشتن

فارسی به عربی

تباین

انحراف، تضارب، مقارنه

انگلیسی به فارسی

Simultaeous contrast

تباین همزمان- تباین آنی


inconsistence

تباین

معادل ابجد

تباین

463

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری