معنی بندیمه

بندیمه
معادل ابجد

بندیمه در معادل ابجد

بندیمه
  • 111
حل جدول

بندیمه در حل جدول

فرهنگ معین

بندیمه در فرهنگ معین

  • تکمه، گوی گریبان. [خوانش: (بَ مَ یا مِ) (اِ. ) = بندمه. بندنه. بندینه: ]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بندیمه در لغت نامه دهخدا

  • بندیمه. [ب َ م َ / م ِ] (اِ) تکمه و گوی گریبان را گویند و بجای میم، نون هم بنظر آمده است که بندینه باشد. (برهان). بندینه. تکمه و گوی گریبان را گویند و آنرا بندمه نیز گویند. (آنندراج) (از انجمن آرا). بندمه. بندیمه. بندنه. تکمه و گوی گریبان. (فرهنگ فارسی معین). گویک گریبان و آن را انگل و انگله نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری). رجوع به بندمه و بندنه و بندینه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بندیمه در فرهنگ عمید

  • تکمه، گوی گریبان،
فرهنگ فارسی هوشیار

بندیمه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید