معنی برافتاده

لغت نامه دهخدا

برافتاده

برافتاده. [ب َ اُ دَ /دِ] (ن مف مرکب) افتاده. || منسوخ. دمده.ورافتاده. || مغلوب و ناتوان. (آنندراج).مغلوب و عاجز و ناتوان. (ناظم الاطباء):
برقع عارض تو عافیت دلها برد
عافیت بار برافتاده ٔ دور قمر است.
سلمان (آنندراج).
|| مضمحل شده. فانی شده. رجوع به افتاده شود.


حش

حش. [ح َ شِن ْ] (ع ص) نعت از حشی. تاسه برافتاده. ج، حشیان.


حشیاء

حشیاء. [ح َش ْ] (ع ص) تأنیث حشیان. || نعت مؤنث از حشی. تاسه برافتاده.


حشیة

حشیه. [ح َ شی ی َ] (ع ص) نعت مؤنث از حشی. تاسه برافتاده. حشیاء.


حشیان

حشیان. [ح َش ْ] (ع ص) نعت مذکر از حشی. تاسه برافتاده. (منتهی الارب) دمه گرفته. (مهذب الاسماء).


مبهور

مبهور. [م َ] (ع ص) تاسه و دمه برافتاده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ازمحیط المحیط). گرفتار تاسه و دمه. (ناظم الاطباء).


محص

محص. [م َ ح ِ] (ع ص) رسن ریشه برافتاده ٔ نرم و سست شده: حبل محص. (منتهی الارب). ریسمان مستعمل و نرم و سست شده. (ناظم الاطباء).


متمعط

متمعط.[م ُ ت َ م َع ْ ع ِ] (ع ص) برافتاده موی از بیماری. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کچل شده از بیماری. (ناظم الاطباء). و رجوع به تمعط شود.


محمد ثانی

محمد ثانی. [م ُ ح َم ْ م َ دِ] (اِخ) المستعلی باﷲبن ادریس. نهمین و آخرین از امرای بنوحمود به مالقه (446- 449 هَ. ق). دولت آنان به دست مرابطون برافتاده است. (معجم الانساب و الاسرات زامباور ص 86).

محمد ثانی. [م ُ ح َم ْ م َ دِ] (اِخ) ابن ابوعمرو عبادالمعتضدبن محمد، مکنی به ابوالقاسم عبادملقب به المعتمد سومین و آخرین از امرای عبادی اشبیلیه (461- 484 هَ. ق). دولت ایشان به دست مرابطون برافتاده است. (معجم الانساب و الاسرات زامباور ص 86).


منقضب

منقضب. [م ُ ق َض ِ] (ع ص) بریده شونده. (آنندراج) (از منتهی الارب).بریده شده و جداشده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || ستاره ٔ برافتنده از جایی. (آنندراج) (از منتهی الارب). ستاره ٔ از جای خود برافتاده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به انقضاب شود.

فرهنگ عمید

برافتاده

ازمیان‌رفته، نابودشده،


دمده

ازمدافتاده، برافتاده،

حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

برافتاده

(اسم) از میان رفته از بین رفته نابود شده، درافتاده از مد افتاده.

معادل ابجد

برافتاده

693

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری