معنی باد

باد
معادل ابجد

باد در معادل ابجد

باد
 • 7
حل جدول

باد در حل جدول

 • ریح
 • غرور، جابجایی هوا، از عناصر اربعه، هوای متحرک
 • هوای متحرک
 • جابجایی هوا
 • غرور، جابجایی هوا، ازعناصراربعه، هوای متحرک
مترادف و متضاد زبان فارسی

باد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • هوا، آماس، آماه، نفخ، ورم، پف، فوت، تیز، ریح، توفان، شمیم، صرصر، نسیم، نفخه، بادا، باشد، افاده، خودبینی، تکبر، خودبزرگ بینی، غرور، فیس، نخوت، ابهت، اهمیت، شکوه، دم، نفس، بارح، برآمدگی، دمل 01 باطل، بیهوده، لغو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

باد در فرهنگ معین

 • وزشی که در اثر جابجا شدن هوای گرم و سرد بوجود می آید، یکی از چهار عنصر (آب، باد، خاک و آتش) نزد قدما، غرور، خودبینی، هدر، بیهوده، ورم، پف کردگی، هیچ، پوچ، آه و ناله، به آستین کسی کردن کنایه از: کس [خوانش: [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • [په. ] (پس. ) در ترکیب با کلمه دیگر معنای دارندگی می دهد، آذرباد، گلباد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

باد در لغت نامه دهخدا

 • باد. (اِ) هوایی که بجهت معینی تغییر مکان میدهد. هوایی که بسرعت بجهتی حرکت کند. ریح. ج، ریاح. ریحه. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن). تُرهه. رکاب السحاب. اَوب. سُمَهی. سمهاء. واد: مُشتَکِره، باد سخت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). سَیهَک، سَهوک، سَکینَه، باد تیزرو. هَراءَه؛ سخت سرد گردیدن باد. وَرهاء؛ باد تند و شتاب. خَجَوجاه؛ باد پیوسته وزان. رخاوه، رخامی، نَسیم، باد نرم. نَیسَم، رَیده، رَیدانه، رادَه، رَخاوَه، عَیهَل، باد تند. توضیح بیشتر ...
 • باد. [بادد] (ع اِ) اندرون ران. (مهذب الاسماء). اصل الفخذ. بیخ ران. درون ران. ومنه حدیث ابن الزبیر: انه کان حسن الباد اذا رکب، و هما بادان. (منتهی الارب). درون ران. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • باد. (پسوند) مزید مؤخر امکنه: زیرباد. برباد. مجیرباد. دین باد. زیادباد. سایرباد. ابرقان باد. || مزید مؤخر اسماء و آن همان بد (پهلوی پت) است: آذرباد [نام موبد]. گل باد:
  سپهبد گزین کرد گلباد را
  چوگرسیوز و جهن و پولاد را.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
 • باد. (اِخ) دهکده ای است از اصفهان و بعضی گویند از قرای گلپایگانست. (مرآت البلدان ج 1 ص 150). رجوع به باذ شود. توضیح بیشتر ...
 • باد. (اِخ) قریه ای سر راه بلخ:. و در اواخر ماه مذکور بقریه ٔ باد رسیدند در آن موضع بآداب و سنن عید فطر پرداختند. (حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 397). توضیح بیشتر ...
 • باد. (اِخ) (چشمه ٔ. ) صاحب مرآت البلدان آرد: در جبالبارز کرمان چشمه ای است که از او بخار متعفن خارج شود و آن چشمه را چشمه ٔ باد مینامند. حیوانات از قبیل طیور و مار و هوام اگر از آنجا عبور کنند میمیرند. (مرآت البلدان ج 4 ص 231). توضیح بیشتر ...
 • باد. (فعل دعایی) مخفف بواد (فعل بودن با الف دعا). کلمه ای است که در نفرین و آفرین بکار برند، مؤلف آنندراج آرد: کلمه ای است که در محل دعا استعمال کنند و بدین معنی مخفف بواد است از عالم شواد و بادا مزیدٌعلیه و آن جائز است که کلمه ٔ مذکور را حذف کنند اگر قرینه ٔ داله باشد چنانچه چشم بد دور بجای چشم بد دور باد و امثال آن و نیزبمعنی باشد و برین قیاس بادی بیای خطاب و بادید بصیغه ٔ جمع بمعنی باشی و باشید. وحید گوید:
  منزلت بادا مبارک باده ات در جام باد
  کامران باشی بعالم تا ز عالم نام باد. توضیح بیشتر ...
 • باد. (اِخ) نام قصبه ای است مرکز دهستان بادرود بخش نطنز شهرستان کاشان در 27هزارگزی شمال خاوری نطنز و 24هزارگزی خاور پل هنجن و راه شوسه واقع است. در دشت قرار دارد. هوایش معتدل است و دارای 4250 تن سکنه میباشد. آبش از رودخانه ٔ هنجن است و 19 رشته قنات دارد. محصولش غلات، تنباکو، پنبه، حبوبات، انگور، انار و انجیر است. شغل مردمش زراعت و گله داری است. صنایع دستی زنان قالی بافی میباشد. راه فرعی قصبه از نزدیکی پل هنجن منشعب میگردد. توضیح بیشتر ...
 • باد. [دِن ْ] (ع ص) بیابان نشین. رجوع به بادی شود.

فرهنگ عمید

باد در فرهنگ عمید

 • باشد: زنده باد، پاینده باد، مرده باد،
 • (هواشناسی) هوای متحرک، حرکت شدید یا ضعیف هوا که در اثر اختلاف درجۀ حرارت و به هم خوردن تساوی وزن مخصوص در نقاط مختلف کرۀ زمین به ‌وجود می‌آید،
  ‹واد› ورم، آماس، و برآمدگی در بدن یا چیز دیگر،
  [مجاز] غرور، نخوت، خودبینی،
  * باد بروت: ‹باد‌و‌بروت› [قدیمی، مجاز] خودبینی، خودپسندی، عجب، تکبر، غرور، باد سبلت،
  * باد برین (صبا): [قدیمی] بادی که از سمت شرق یا شمال شرقی بوزد: گیتیت چنین آید گردنده بدین‌سان هم / هم باد برین آید و هم باد فرودین (رودکی: ۵۲۷)،
  * باد بهاران: باد بهار،
  * باد بهاری: بادی که به موسم بهار بوزد، نسیم بهار،
  * باد پیمودن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز] کار بیهوده کردن: سعدیا آتش سودای تو را آبی بس / باد بیهوده مپیمای که مشتی خاکی (سعدی: لغت‌نامه: باد پیمودن)،
  * باد دبور: بادی که از طرف جنوب یا جنوب غربی بوزد،
  * باد در سر داشتن: [مجاز] غرور و نخوت داشتن،
  * باد سام: [قدیمی]
  باد سموم، باد زهرناک، باد زهرآگین،
  باد گرم،
  * باد سبلت: [قدیمی، مجاز] = * باد بروت
  * باد سرخ: ‹سرخ‌باد، بادرو، باد دژنام، بادژ، باد ژفا›
  (پزشکی) نوعی بیماری پوستی که به‌وسیلۀ میکروب استرپتوکک تولید می‌شود و از عوارض آن سرخی و تورم پوست بدن به‌ویژه گونه‌ها است: آن‌ها که گرفتار به بادژنام‌اند / گر رگ نزنند درخور دشنام‌اند ـ مطبوخ هلیله بعد از آن گر نخورند / در طور طریق پخته‌کاری خام‌اند (یوسفی‌طبیب: مجمع‌الفرس: بادژنام)،
  [قدیمی] باد سوزان،
  * باد سرد:
  باد خنک، باد که با سرما همراه باشد،
  [مجاز] نفسی که از روی حسرت و ناامیدی از سینه برآورند، آه سرد: مر آن درد را راه چاره ندید / بسی باد سرد از جگر بر‌کشید (فردوسی: ۷/۴۷۶)،
  * باد سموم: [قدیمی] = * باد سام
  * باد شُرطه: [قدیمی] باد موافق برای کشتی‌رانی، باد مساعد که کشتی را به‌سوی مقصد براند، شرته، شرتا،
  * باد شمال: باد یا نسیمی که از سمت شمال می‌ورزد،
  * باد صبا: [قدیمی] باد برین، بادی که از سمت شرق یا شمال شرقی بوزد،
  * باد صرصر: باد سخت، باد تند و شکننده، تندباد،
  * باد فرودین: [قدیمی] بادی که از سمت جنوب یا جنوب غربی بوزد، باد دبور، باد جنوب: خلقانش کرد جامهٴ زنگاری / این تندوتیز باد فرودینا (دقیقی: ۹۵)، گیتیت چنین آید گردنده بدین‌سان هم / هم باد برین آید و هم باد فرودین (رودکی: ۵۲۷)،
  * باد کردن: (مصدر متعدی)
  دمیدن باد در چیزی،
  (مصدر لازم) پرباد شدن داخل چیزی،
  (مصدر لازم) ورم کردن،
  (مصدر لازم) [مجاز] فیس‌وافاده کردن، با کبر و غرور رفتار کردن،
  (مصدر لازم) [عامیانه] بر جا ماندن و به فروش نرسیدن کالایی،
  (مصدر لازم) در بازی ورق، برنده نشدن ورق و باطل شدن آن،
  * باد گشتن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز]
  بر باد شدن، بر باد رفتن، هدر شدن،
  هیچ شدن، نابود شدن: کنون آنچ دی بود بر ما گذشت / گذشته همه نزد ما باد گشت (فردوسی: ۵/۲۰۵)،
  * باد گلو: = آروغ
  * باد گند: (پزشکی) [قدیمی] ورمی که در خایۀ مرد پیدا می‌شود، باد خصیه، باد فتق، فتق،
  * باد مخالف: [مقابلِ باد موافق] بادی که برخلاف جهت حرکت کشتی بوزد،
  * باد مراد: باد موافق که کشتی را به‌سوی مقصد ببرد،
  * باد مفاصل: (طب قدیم) درد مفاصل، رماتیسم،
  * بادوبروت: [قدیمی، مجاز] = * باد بروت: چند دعویّ و دَم و بادوبروت / ای تو را خانه چو بیت‌العنکبوت (مولوی: ۱۲۹)،
  * بادوبود: [قدیمی، مجاز] کبر، غرور، خودبینی،
  * بادوبید: [قدیمی، مجاز]
  هدر،
  بی‌فایده، بیهوده،
  * بر باد دادن: (مصدر متعدی)
  به باد دادن،
  در معرض باد قرار دادن چیزی تا باد آن را ببرد،
  تلف کردن و نابود ساختن چیزی از سرمایه و دارایی خود: عمر پیری چو جوانی مده ای پیر به باد / تیرت انداخته شد نیز کمان را منداز (ناصرخسرو: ۱۱۱)،
  * بر باد رفتن: (مصدر لازم) نابود شدن، تلف ‌شدن، ضایع شدن، از دست رفتن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

باد در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

باد در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

باد در فارسی به عربی

 • انفجار، ریح، عاصفه، هواء
تعبیر خواب

باد در تعبیر خواب

 • مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید. محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به وسیله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش. گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

باد در گویش مازندرانی

 • ورم، آماس، رماتیسم
فرهنگ فارسی هوشیار

باد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • هوائی که بجهت معینی تغییر مکان می دهد، هوای متحرک نیز بمعنی ورم و آماس و بر آمدگی در بدن یا چیز دیگری هم میباشد نیز بمعنی ورم و آماس و بر آمدگی در بدن یا چیز دیگری هم میباشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

باد در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

باد در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

باد در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید