معنی ارخالق

فرهنگ عمید

ارخالق

لباس کوتاه آستردار از جنس ترمه، مخمل، یا زری،


آرخالق

ارخالق

فارسی به انگلیسی

لغت نامه دهخدا

ارخالق

ارخالق. [اَ ل ِ / ل ُ] (ترکی، اِ) (ظ. از: ارخا، پشت + لیک یا لِق، علامت نسبت، بمعنی پشتک. منسوب به پشت) قبائی کوتاه تر در زیر قبای مردان. جامه ای که طلبه ٔ علوم دین و کسبه زیر قبا پوشیدندی. || نیم تنه ٔ روئین زنان. || نوعی از قماش نازک.


یکتاارخالق

یکتاارخالق. [ی َ / ی ِ اَ ل ُ] (ص مرکب) که تنها ارخالق بی قبا بر تن دارد. (یادداشت مؤلف). || یک لاقبا. و رجوع به یک لاقبا شود.


تنزیب

تنزیب. [ت َ] (اِ) جامه ٔ کوچکی باشد که در زیر قبا پوشند و ترکان ارخالق گویند. (برهان). ارخالق و جامه ای که در زیر قبا پوشند و بافته ٔ پنبه ای نازک و سفیدی شبیه به ململ که در بنگاله بافند و تنزیب می نامند. (ناظم الاطباء). بافته ایست ریسمانی که از آن پیراهن کنند و در برهان گوید... (انجمن آرا). جامه ٔ کوچکی که ترکان ارخالق گویند، کذا فی البرهان. و در هندوستان جامه ایست بسیار باریک که در بلاد مشرق بافند. (آنندراج). در این زمان به پارچه ٔ پنبه ای گویند نازکتر از کرباس و متقال و ناشور. قسمی پارچه ٔ نخی باریک چشمه فراخ. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

فرهنگ معین

ارخالق

(اَ لِ یا لُ) [تر.] (اِ.) نیم تنه ای که مردان و زنان می پوشیدند و لای رویه و آستر آن پنبه قرار می دادند.


آرخالق

(لُ) (اِ.) نک ارخالق.


ارخلق

(اَ خَ لُ) [تر.] (اِ.) نک ارخالق.

حل جدول

ارخالق

لباس کوتاهی از جنس ترمه و مخمل با تزئینات

لباس کوتاهی از جنس ترمه و مخمل با تزیینات


لباس کوتاهی از جنس ترمه و مخمل با تزیینات

ارخالق


نیم تنه ضخیم قدیمی

ارخالق


لباس کوتاهی از جنس ترمه و مخمل با تزئینات

ارخالق

فرهنگ فارسی هوشیار

ارخالق

جامه ای که طلبه علوم دینی و کسبه زیر قبا میپوشند، نوعی قماش نازک


ارخلق

ترکی پنبه دوخته تنزیب کپنک بهتر از اطلس سقرلاط است در بر مردم خدا کپنک (بابا کوهی) نیم تنه ی زنان (اسم) ارخالق

معادل ابجد

ارخالق

932

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری