معنی آغشتن

آغشتن
معادل ابجد

آغشتن در معادل ابجد

آغشتن
 • 1751
حل جدول

آغشتن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آغشتن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آلودن، آمیختن، اختلاط، خیساندن، قاطی‌کردن، مخلوطکردن، نم‌کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آغشتن در فرهنگ معین

 • (مص م.) خیس کردن، نم کردن، آلودن، (مص ل.) خیسیدن، نم کشیدن،
لغت نامه دهخدا

آغشتن در لغت نامه دهخدا

 • آغشتن. [غ َ / غ ِ ت َ] (مص) تر نهادن. خیس کردن. خیساندن. فژغردن. نرم کردن با تری و نم. سرشتن. آغاریدن. آغاردن. انقاع. نقع. || آلودن. ضمخ. تضمیخ. مضخ. تضمخ. لطخ. تلطیخ. تر کردن. رجوع به آغشته شود. || و بمعنی آمیختن و مزج و خلط نیز آورده اند لیکن شواهدی که می آورند بهمان معانی پیشین انسب است. این فعل لازم و متعدی هر دو آید. و ظاهراً مصدر دوم آن آغارش باشد. آغشتم. بیاغار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آغشتن در فرهنگ عمید

 • خیس کردن، تر کردن،
  آلوده کردن،
  آمیختن، سرشتن،
  (مصدر لازم) آلوده شدن، تر شدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آغشتن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آغشتن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آغشت آغرد خواهد آغشت بیاغر آغرنده آغشته) (مصدر) خیس کردن نم کردن، آلودن، آلودن جسمی بمایع، (مصدر) خیسیدن نم کشیدن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه