معنی آسمان

آسمان
معادل ابجد

آسمان در معادل ابجد

آسمان
 • 152
حل جدول

آسمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آسمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • سپهر، سما، طارم، عرش، فلک، کرسی، گردون، فضا، هوا،
  (متضاد) زمین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آسمان در فرهنگ معین

 • سپهر، فلک، هر یک از طبقات هفتگانه یا نه گانه افلاک در نظر قدما، فلک، یکی از ایزدان، روز بیست و هفتم از هر ماه خورشیدی، به زمین آمدن کنایه از: اتفاق خارق العاده افتادن و نظم امور را به هم زدن. [خوانش: (س ِ) [په. ] (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آسمان در لغت نامه دهخدا

 • آسمان. [س ْ / س ِ] (اِخ) نام کوهی نزدیک بندر نخیلو بجنوب ایران. توضیح بیشتر ...
 • آسمان. [س ْ / س ِ] (اِ) نام روز بیست وهفتم یا بیست وپنجم و بعضی بیست وششم گفته اند از هر ماه فارسی. و در این روز نیک است بسفر دور شدن و نشاید هیچ کار دیگر کردن:
  مه بهمن و آسمان روز بود
  که فالم بدین نامه پیروز بود.
  فردوسی.
  آسمان روز ای چو ماه آسمان
  باده نوش و دار دل را شادمان.
  مسعودسعد.
  و این بیت مسعود مثال برای روز 27 است و بس. || در تداول عوام، صحو. هوای بی ابر. || (اِخ) نام فرشته ٔ موکل تدبیر امور و مصالح آسمان روز:
  همه ساله ز اشتادو از آسمان
  تن و جانْت با شادی و کامتان (کذا). توضیح بیشتر ...
 • آسمان. [س ْ / س ِ] (اِ) چرخ. سماء. سما. فلک. اثیر. ام النجوم. سپهر. گنبد. گردون. گرزمان. خضراء. خضرا. میناء. عجوز. جرباء. رقیع. ضاحیه. جربهالنجوم. و آن بعقیده ٔ قدماء هفت باشد. مقابل زمین:
  اخترانند آسمانْشان جایگاه
  هفت تابنده دوان در دو و داه.
  رودکی.
  همه بازبسته بدین آسمان
  که بر برده بینی بسان کیان.
  ابوشکور.
  سوی آسمان کردش آن مرد روی
  بگفت ای خدا این تن من بشوی
  از این اَزْغها پاک کن مر مرا
  همه آفرین زآفرینش ترا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آسمان در فرهنگ عمید

 • (نجوم) فضای بی‌پایان و نیلگون که بالای سر ما دیده می‌شود. رنگ آبی آن، رنگ هوایی است که کرۀ زمین را احاطه کرده است،
  (نجوم) فضایی که ستارگان و کهکشان‌ها در آن قرار دارند،
  سقف بنا،
  نیروهایی ماوراءالطبیعه که بر سرنوشت انسان تاثیر می‌گذارند، سپهر، گردون، فلک،
  [قدیمی] روز بیست‌وهفتم از هر ماه اوستایی: آسمان‌روز ای چو ماه آسمان / باده نوش و دار دل را شادمان (مسعودسعد: ۵۵۰)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آسمان در فارسی به انگلیسی

 • Firmament, Heaven, Overhead, Sky, Welkin
فارسی به ترکی

آسمان در فارسی به ترکی

نام های ایرانی

آسمان در نام های ایرانی

 • دخترانه، فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست وهفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نامکوهی در نزدیکی بندر نخیلو در ساحل خلیج فارس. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

آسمان در تعبیر خواب

 • اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود. و اگر خود را بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند و اگر بر آسمان سوم دید، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد. و اگر بر آسمان چهارم دید، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد. واگر بر آسمان پنجم بیند، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم. و اگر بر آسمان ششم دید، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد. و اگر بیند که بر آسمان نخستین بَرْ شُد، ولیکن در را بسته دید، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود. توضیح بیشتر ...
 • اگر کسی خود را بر آسمان بیند، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنیا و عز حاصل شود. اگر بیند که در پهنای آسمان می پرد، سفری بود با نعمت و برکت. و اگر بیند که همچنان راست می پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد. اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که او در آسمان بنیادی است، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود. اگر دید که از آسمان انگبین می بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود. اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار، دلیل آن بد بود. اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل اند آن دیار، اگر دید کهم خود را از اسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید که بر بالای هفتم آسمان رفت، به جائی که و هم آنجا نگنجد و فرو نیاید، دلیل کند که اجل او نزدیک آمده بود و خاتمه کردارش پسندیده بود. اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح، و بیند که در آنجا فرود آمد، دلیل که در راه دین زاهد گردد. اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد، دلیل بود که توبه کند یا هلاک گردد. اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند که در میان آسمان و زمین بنیادی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود. توضیح بیشتر ...
 • اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد. اگر بیند که از آسمان گندم و جو می بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمتهای الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود - اسماعیل بن اشعث. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود. اگر بیند که به گونه سفید بود، دلیل که در آن موضع، رنج و بیماری بود. اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است. اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود. اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند. اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

آسمان در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

آسمان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

آسمان در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

آسمان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید