مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری رمزدار 24 ( یک نویسنده )
درجه: آسان
تاریخ: 24 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 23 ( یک استان)
درجه: آسان
تاریخ: 23 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 22 (آشنایی با پرچم کشورها)
درجه: آسان
تاریخ: 22 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 21 ( یک سریال)
درجه: آسان
تاریخ: 21 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 20 ( علائم راهنمایی و رانندگی )
درجه: آسان
تاریخ: 20 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 19 ( تاریخی )
درجه: آسان
تاریخ: 19 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 18 ( یک کارگردان)
درجه: آسان
تاریخ: 18 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 17 ( یک شاعر)
درجه: آسان
تاریخ: 17 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 16 ( یک استان)
درجه: آسان
تاریخ: 16 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 15 ( یک سریال )
درجه: آسان
تاریخ: 15 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 14 ( یک نویسنده )
درجه: آسان
تاریخ: 14 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 13 ( اثر تاریخی )
درجه: آسان
تاریخ: 13 تیر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: