معنی گیاه

گیاه
معادل ابجد

گیاه در معادل ابجد

گیاه
 • 36
حل جدول

گیاه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گیاه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • رستنی، سبزه، علف، نامی، نبات، بوته
فرهنگ معین

گیاه در فرهنگ معین

 • [په.] (اِ.) هر رستنی که از زمین بروید.
لغت نامه دهخدا

گیاه در لغت نامه دهخدا

 • گیاه. (اِ) گیا. گیاغ. (از برهان) (انجمن آرای ناصری). حشیش و نبات. (فرهنگ شعوری ج 2 ص 314). رستنی کوچک از علف و بوته در مقابل درخت. (فرهنگ نظام). علف سبز و سبزه و نبات و علف خشک. (ناظم الاطباء). رُستنی. روییدنی. نامی. نامیه:
  سپاهی بیامد به درگاه شاه
  که چندان نبد بر زمین بر گیاه.
  فردوسی.
  چو کاسموی گیاهان او برهنه ز برگ
  چو شاخ رنگ درختان او تهی از بار.
  فرخی.
  آب حیوان از دو چشمش بدوید و بچکید
  تا برست از دل و از دیده ٔ معشوق گیاه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گیاه در فرهنگ عمید

 • هر رستنی که از زمین بروید، علف، نبات،
فارسی به انگلیسی

گیاه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گیاه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گیاه در فارسی به عربی

 • خضار، عشبه، نبات
تعبیر خواب

گیاه در تعبیر خواب

 • دیدن گیاه تازه به خواب، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل که نعمت بر وی زیاده شود. اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد، دلیل که از سفر مال حاصل نماید. اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت، دلیل است مال خود به کار خیر صرف نماید. اگر بیند گیاه می خورد، دلیل که بیمار شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن گیاه درخواب، بر پنج وجه است.
  اول: دین.
  دوم: مال.
  سوم: فرزند.
  چهارم: ولایت و فرمانروایی.
  پنجم: نیکوئی حال (خوبی وضع و حال). - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ دیدن گیاهان در خواب، نشانه آن است که در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می آید.
  ۲ـ دیدن گیاهان سمی در خواب، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید.
  ۳ـ دیدن گیاهان دارویی در خواب، نشانه آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود
  - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گیاه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نبات، رستنی کوچک از علف و بوته در مقابل درخت، علف سبز، سبزه
فارسی به آلمانی

گیاه در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

گیاه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه