معنی گوشواره

گوشواره
معادل ابجد

گوشواره در معادل ابجد

گوشواره
 • 538
حل جدول

گوشواره در حل جدول

فرهنگ معین

گوشواره در فرهنگ معین

 • زینتی که زنان در گوش آویزند، آن است که بر دو جانب در ورودی های ساختمان دو ستون بنا کرده و نیم آجر عقب تر سازند. [خوانش: (رِ) (اِمر. ) = گوشوار: ]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گوشواره در لغت نامه دهخدا

 • گوشواره. [گوش ْ رَ] (اِخ) نام محلی در مازندران. (از مازندران و استرآباد رابینو ص 148 بخش انگلیسی و ترجمه ٔ آن ص 195). توضیح بیشتر ...
 • گوشواره. [گوش ْ رَ / رِ] (اِ مرکب) گوشوار. نام زیوری که در گوش کنند. (غیاث). زیوری که در گوش آویزند و آن را به تازی قرط خوانندو ستاره و برق از تشبیهات او است. (آنندراج). گوشوار. (شعوری ج 2 ورق 327). داچک. (برهان قاطع). حادور. خَربَصیص. خُلد. (منتهی الارب). خَلَده. (منتهی الارب) (از المنجد). رَعثَه و رَعَثَه. شُنتُره و شَنتَره. شَنف. (منتهی الارب). قرط. (دهار). مِعقَب. نَطَفه. نُطَفَه. (منتهی الارب). بعضی از انواع گوشواره به اصطلاح زرگران بدین قرار است: خوشه انگوری، زنگی، سیب گلابی، گویی، آویز سبز، تخته ای، خوشه مروارید، چسبان یاقوتی، جناغی، پیاله ای، هشت چنگ، دورچنگ، لوزی، مهری، ماری، بازوپیچ، دو نگینه، سه نگینه و گویی ملیله. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گوشواره در فرهنگ عمید

 • زیوری که زنان در پرۀ گوش خود آویزان می‌کنند،
فارسی به انگلیسی

گوشواره در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گوشواره در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گوشواره در فارسی به عربی

تعبیر خواب

گوشواره در تعبیر خواب

 • اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است. اول: فزونی جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگی. چهارم: غم و اندوه. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است. اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت. اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ دیدن گوشواره در خواب، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد.
  ۲ـ دیدن گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

گوشواره در گویش مازندرانی

 • قسمتی از کلون در چوبی که در وسط دو لنگه ی در و به فاصله ی تقریبی. توضیح بیشتر ...
 • از توابع پشتکوه ساری
فرهنگ فارسی هوشیار

گوشواره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) مطلعی که پس از مقطع آرند مطلع دوم: طغرا در آخر غزل آورد مطلعی کان گوشواره طرز سخن دانی من است. (طغرا)، دفتر وسط عرض فرد دفتر که عقد میزان در آن نویسند، خلاصه حساب، مروارید بزرگی که در صدف جز آن یک نباشد، پارچه منقش و زر دوزی که برای زینت کنار عمامه قرار دهند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

گوشواره در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

گوشواره در فارسی به آلمانی

 • Ohrring (m), Ohrentropfen (pl), Ohrentropfen (pl) [noun]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید