معنی گندم

گندم
معادل ابجد

گندم در معادل ابجد

گندم
 • 114
حل جدول

گندم در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گندم در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

گندم در فرهنگ معین

 • (گَ دُ) (اِ. ) گیاهی است یک ساله، علفی با ریشه افشان و ساقه میان تهی که از آرد آن برای پختن نان استفاده می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گندم در لغت نامه دهخدا

 • گندم. [گ َ دُ] (اِ) پهلوی و پازند گنتم، معربش جندم (در: جوزجندم)، کردی گَنم، افغانی قنوم، وخی قیدیم، سنگلیچی و منجی غندم، سریکلی ژندم، ژندوم، شغنی ژیندم، یودغا قدوم، بلوچی گندیم، و رجوع شود به هوبشمان. گیلکی، فریزندی، یرنی و نطنزی گندم، در دیه های گیلان گندم، سمنانی گوندوم، سنگسری گنوم، سرخه یی گونم، لاسگردی گندم، شهمیرزادی گندوم. گیاهی است از تیره ٔ غلات، یکساله، با ساقه ٔ نازک بندبند و توخالی. برگهای بی دمبرگ ولی نیام دار آن ساقه را در محل گره ها میپوشاند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گندم در فرهنگ عمید

 • نوعی دانۀ کوچک سرشار از نشاسته که غذای اصلی انسان است و از آن آرد و نان تهیه می‌کنند،
  بوتۀ این گیاه برگ‌های بلند و باریک دارد و هر ساقۀ آن دارای سنبله است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گندم در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گندم در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گندم در فارسی به عربی

نام های ایرانی

گندم در نام های ایرانی

 • دخترانه، دانه خوراکی غنی از نشاسته
تعبیر خواب

گندم در تعبیر خواب

 • که دیدن گندم دلیل بر روزی حلال است که به رنج به دست آید. اگردید گندم پخته می خورد، دلیل که غمگین شود. اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است، دلیل هلاک او بود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند خوشه های گندم می خورد، دلیل قحط است. اگر بیند گندم کاشت، دلیل که گندم در ان دیار ارزان شود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن گندم درخواب سه وجه بود.
  اول: معزول شدن.
  دوم: تصرف کردن.
  سوم: غربتی (بی زن و مجرد بودن).
  - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند. گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر در خواب ببینید مشتی یا مقداری گندم در جیب دارید جیب و کیسه شما برکت می یا بد و پر پول می شود ولی این گویای پولی است که به دست می آورید و هزینه می کنید نه پولی که با آن بتوانید پس انداز کنید و پول دار شوید. اگر در خواب ببینید کیسه ای گندم دارید پول زیادی به دست می آورید و اگر ببینید انباری گندم دارید و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند می شوید. توضیح بیشتر ...
 • گندم: کامیابی
  کشت گندم: سود زیاد
  درو کردن: شما یک کار خواهید یافت
  برداشت کردن: شما یک مشکل پیچیده را حل خواهید کرد
  خوشه: برد، سود
  دانه: خوشبختی
  جمع آوری: سلامتی
  آفت زده: کار پر رنج و زحمت
  - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
 • گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود - یوسف نبی علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـدیدن مزارع وسیع در خواب، علامت آن است که سودی کلان از تجارت و کارهای خود به دست خواهید آورد.
  ۲ـ دیدن گندمهای رسیده و آماده برداشت در خواب، علامت آن است که به ثروتی حتمی دست می یابید و با عشق زندگی خود را ادامه می دهید.
  ۳ـ اگر خواب ببینید دانه های درشت گندم را در خرمن کوب می ریزید، علامت آن است که درِ سعادت به روی شما گشوده خواهد شد.
  ۴ـ دیدن کیسه های گندم در خواب، علامت آن است که به زودی به اوج پیروزی و موفقیت خواهید رسید. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

گندم در خواص گیاهان دارویی

 • سبوس گندم بهترین ملین وبهترین لینت بخش ها است. روغن جوانه گندم اگزما، خارش، حساسیت و ریزش موی سر را بهبود می بخشد. گندم پخته دیر هضم است. اگر نان گندم سوخته را با روغن مخلوط کنند برای سوختگی و خراشیدگی مفید است. ضد خون ریزی است. مصرف گندم باروری زنان را بیشتر می کند. توضیح بیشتر ...
کالری خوراکی ها

گندم در کالری خوراکی ها

گویش مازندرانی

گندم در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

گندم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • یکی از غلات که از آرد آن نان درست میکنند و یکی از غذاهای اصلی انسان است. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

گندم در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

گندم در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه