معنی گشودن

لغت نامه دهخدا

گشودن

گشودن. [گ ُ دَ] (مص) گشادن. باز کردن. واکردن. افتتاح:
نبست ایچ در داور بی نیاز
کز آن به دری نیز نگشود باز.
فردوسی.
چنین گفت رستم به ایرانیان
که اکنون بباید گشودن میان.
فردوسی.
دری بر تو نخواهد زین گشودن
نه معنی خواهدت زین رخ نمودن.
ناصرخسرو.
مبین در نقش گردون کآن خیال است
گشودن بند این مشکل محال است.
نظامی.
|| به مجاز، روشن کردن. توضیح دادن. حل کردن. مسئله یا معما و جز آن: اگر نه او [ابوحنیفه] راه اجتهاد بنمودی در همه جهان که مسئله بگشودی و خوان مسلمانی او نهاد و مسائل او گشاید دیگران تصرف کردند. (راحه الصدور راوندی). مسایلی که او بگشود نتایج وصی بود. (راحه الصدور راوندی).
حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را.
حافظ.
|| بمجاز، فرج حاصل آمدن. فتوح پیدا آمدن: از ایشان چیزی نمی گشود و راحتی نمی بود، من نیز سر در کنج عزلت کشیدم. (راحه الصدور).
در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود
گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم.
حافظ.
|| از هم باز کردن و به مجاز دریدن. پاره کردن:
امروزبامداد مرا ترسا
بگشود باسلیق به نشکرده.
کسایی.
برای تمام معانی رجوع به گشادن و گشانیدن شود.
- ابر برگشودن، پراکنده شدن. متلاشی شدن:
نبینی ابر پیوسته برآید
چو باران زو ببارد برگشاید.
(ویس و رامین).
- دست گشودن، در بیعت، آماده شدن برای پذیرفتن آن: این بیعت که طوق گردن من است و دست برای آن گشوده ام... عهد خداست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 317).
- دهن گشودن، دهن باز کردن:
به جام هیچ بزرگی شبی نبردم دست
به نان هیچ کریمی دهن بنگشودم.
ظهیرالدین فاریابی.
- راه برگشودن، راه باز کردن:
چو گرسیوز آمد بنزدیک شاه
بفرمود تا برگشودند راه.
فردوسی.
- گوش دل گشودن، از ته دل گوش دادن. کاملا" توجه و دقت کردن:
نشنود گفتارهاشان جز کسی
کز خرد بگشود گوش دل تمام.
ناصرخسرو.
- لب گشودن، کنایه از سخن راندن. حرف زدن:
از تلخی سؤال کریمی که واقف است
فرصت به لب گشودن سایل نمی دهد.
صائب.


بار گشودن

بار گشودن. [گ ُ دَ] (مص مرکب) بار از ستور به زمین نهادن و گشودن آن.


عقده گشودن

عقده گشودن. [ع ُ دَ / دِ گ ُ دَ] (مص مرکب) گشودن گره. || مشکل گشودن. حل معضل کردن:
گر به دل آزاد بودمی چه غمستی
عقده ٔ سودا گشودمی چه غمستی.
خاقانی.


ره گشودن

ره گشودن. [رَه ْ گ ُ دَ] (مص مرکب) ره گشادن. راه گشودن. راه گشادن. (یادداشت مؤلف). رجوع به مترادفات کلمه شود.


فقع گشودن

فقع گشودن. [ف ُ ق َ گ ُ دَ] (مص مرکب) فقاع گشودن. (حاشیه ٔ برهان چ معین). به معنی فقاع گشودن است که کنایه از لاف زدن و تفاخر کردن و نازش و خودنمایی و خودستایی نمودن باشد. (برهان). رجوع به فقاع، فقاع گشادن، فقاع گشودن، فقع و فقع گشادن شود.

فارسی به انگلیسی

گشودن‌

Conquer, Crack, Dedicate, Inaugurate, Open, Opening, Unbar, Unbind, Unfold, Unlock, Unseal

فارسی به عربی

گشودن

افتتح، حل

فارسی به ایتالیایی

گشودن

spalancare

slegare

فرهنگ معین

گشودن

(گُ دَ) (مص م.) باز کردن.

فرهنگ عمید

گشودن

باز کردن،
رها کردن،

حل جدول

گشودن

فتق

وا، استفتا

فرهنگ فارسی هوشیار

گشودن

باز کردن


کار گشودن

(مصدر) کار گشودن کسی را یا کار کسی گشودن. انجام شدن کاروی: } عمری ببوی یاری بردیم انتظاری زان انتظار مار نگشود هیچ کاری ‎. { (سعدی. طیبات)

واژه پیشنهادی

گشودن

واکردن

معادل ابجد

گشودن

380

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری