معنی گسیخته

لغت نامه دهخدا

گسیخته

گسیخته. [گ ُ ت َ / ت ِ] (ن مف) بریده. ازهم جدا شده. رجوع به گسیختن شود.


لگام گسیخته

لگام گسیخته. [ل ُ / ل ِ گ ُ ت َ / ت ِ] (ن مف مرکب) مطلق العنان. افسارسرخود. بی بندوبار. لاابالی.

فارسی به انگلیسی

گسیخته‌

Disjointed, Inconsequent

حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

گسیخته

(اسم) بریده جدا شده.


افسار گسیخته

مهار گسسته، بی نظم، سرخود، بی تربیت

فرهنگ معین

گسیخته

(گُ تِ یا تَ) (ص مف.) بریده، از هم جدا شده.


لگام گسیخته

(~. گُ تِ یا تَ) (ص مف.) بی بند و بار، لاقید، لاابالی.

فرهنگ عمید

گسیخته

گسسته،
پاره‌شده،


لگام گسیخته

اسبی که افسارش را پاره کرده،
[مجاز] لاقید، بی‌بندوبار، سرخود،

مترادف و متضاد زبان فارسی

گسیخته

بریده، پاره، دریده، قطع، گسسته، منفصل، منقطع،
(متضاد) متصل

فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

گسیخته

1095

عبارت های مشابه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری