معنی گریختن

گریختن
معادل ابجد

گریختن در معادل ابجد

گریختن
 • 1280
حل جدول

گریختن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گریختن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • فرار کردن، فلنگ‌بستن، متواری‌شدن، هرب
فرهنگ معین

گریختن در فرهنگ معین

 • (گُ تَ) [په.] (مص ل.) در رفتن، به هزیمت شدن.
لغت نامه دهخدا

گریختن در لغت نامه دهخدا

 • گریختن. [گ ُ ت َ] (مص) پهلوی ویرختن (از ویرچ) (فرار کردن) از ایرانی باستان وی + ریک از رئک «بارتولمه 1479« »نیبرگ ص 244». فرار کردن. بسرعت دور شدن. (حاشیه ٔ برهان چ معین). فرار. (آنندراج). دررفتن. بهزیمت شدن. اِجعاظ. (منتهی الارب). اِدفان. (ترجمان القرآن). جَلبَصَه. جَرمَزَه. جَمرَزَه. ختع. خَشِر، گریختن ازجبن و بددلی. رکض. تسمیح. طَرمَسَه. تعبید. تعرید. عَرَد. تعتیم. تعذر. فَشَق. فرار. قَوب. قَرطَبَه. کَلصَمَه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گریختن در فرهنگ عمید

 • فرار کردن، در رفتن، گرختن، گریزیدن،
فارسی به انگلیسی

گریختن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گریختن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گریختن در فارسی به عربی

 • اهرب، تهرب، زله، صحراء، هروب
تعبیر خواب

گریختن در تعبیر خواب

 • گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زارى باشد، دلیل شادى و سرور است.
  اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصیبت است.
  - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گریختن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • در رفتن، بهزیمت شدن، فرار
فارسی به آلمانی

گریختن در فارسی به آلمانی

 • Flu.chten, Sich aus dem staub machen, Sich verbergen
واژه پیشنهادی

گریختن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید