معنی گریان

لغت نامه دهخدا

گریان

گریان. [گ ِرْ] (نف، ق) گریه کنان. (برهان) (آنندراج). گرینده. باکی. (منتهی الارب):
بنوبهاران بستای ابر گریان را
که از گریستن اوست این زمین خندان.
رودکی.
دلخسته و محرومم و پی خسته و گمراه
گریان به سپیده دم و نالان به سحرگاه.
خسروانی.
برفتند یکسر بنزدیک شاه
غریوان و گریان و فریادخواه.
فردوسی.
بگفت این و بنشست گریان بدرد
پر از خون دل و چشم پر آب زرد.
فردوسی.
همه انجمن زار و گریان شدند
چو بر آتش تیز بریان شدند.
فردوسی.
هر دو گریانیم هر دو زرد و هر دو در گداز
هر دو سوزانیم هر دو فرد وهر دو ممتحن.
منوچهری.
بسا که خندان کرده ست چرخ گریان را
بسا که گریان کرده ست نیز خندان را.
ناصرخسرو.
تو گریانی جهان خندان موافق کی شود با تو
جهان بر تو همی خندد چرائی تو برو گریان.
ناصرخسرو.
از سخن پیر ملامت گرش
گریان گریان بگذشت از برش.
نظامی.
دلش نالان و چشمش زار و گریان
جگر از آتش غم گشته بریان.
نظامی.
شمع را زیباست هر ساعت تری
گاه گریان گاه خندان باختن.
عطار.
بگذر ز راه دعوی در جمع اهل معنی
مرهم طلب از ایشان گریان بسوز و دردی.
عطار.
... چندانکه بر درمهاش اطلاع یافت ببرد و بخورد و سفر کرد و بامدادان دیدند عرب را گریان و عریان. (گلستان).
ای خنک چشمی که او گریان اوست
ای همایون دل که او بریان اوست.
مولوی.

گریان. [گ ُرْ] (اِ) آتشدان گرمابه باشد که آن را گلخن هم میگویند. || فدا یعنی کسی که خود را یا دیگری را بدان از بلا نجات دهد. (برهان) (آنندراج). ظاهراً مخفف «گربان » = قربان. رجوع به کیریان و کریان شود. (حاشیه ٔ برهان چ معین).


گریان شدن

گریان شدن. [گ ِرْ ش ُ دَ] (مص مرکب) به گریه افتادن. گریستن و زاریدن:
به هامون درون پیل گریان شود
به جیحون درون آب بریان شود.
فردوسی.
چنان تنگ شد بر دل من جهان
که گریان شدم آشکار و نهان.
فردوسی.
زمانی بسالوس گریان شدم
که من ز آنچه گفتم پشیمان شدم.
سعدی (بوستان).

فارسی به انگلیسی

گریان‌

Crying, Tearful, Teary, Weeping

فارسی به عربی

گریان

باکی، بکاء، رطب

فرهنگ معین

گریان

(گِ) (ص فا.) در حال گریستن، کسی که گریه می کند.

فرهنگ عمید

گریان

در حال گریستن، اشک‌ریزان، گریه‌کنان، گرینده،

حل جدول

گریان

اشکبار


چشم گریان

اشک آلود

اشکبار، اشکین، اشکریز، نالان


فیلسوف گریان

هراکلیت

مترادف و متضاد زبان فارسی

گریان

اشکبار، اشکریز، نالان

فرهنگ فارسی هوشیار

گریان

گرینده، باکی


گریان شدن

(مصدر) بگریه افتادن گریستن: رسوا شده عریان شده دشمن برو گریان شده. . .


گریان کردن

(مصدر) گریانیدن: ور بخواهی و را دو بوسه زنی او بخندد ترا کند گریان. (امیر ابوالمظفر محتاج چغانی)

فارسی به آلمانی

گریان

Feucht [adjective], Tränenreich [adjective]

معادل ابجد

گریان

281

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری