معنی گداخته شدن

گداخته شدن
معادل ابجد

گداخته شدن در معادل ابجد

گداخته شدن
  • 1384
حل جدول

گداخته شدن در حل جدول

فرهنگ معین

گداخته شدن در فرهنگ معین

  • (~. شُ دَ) (مص ل.) ذوب شدن، آب شدن، حل شدن.
لغت نامه دهخدا

گداخته شدن در لغت نامه دهخدا

  • گداخته شدن. [گ ُ ت َ / ت ِ ش ُ دَ] (مص مرکب) ذوب شدن. آب شدن. حل شدن: نحول، گداخته شدن تن. (مجمل اللغه). حرض، گداخته شدن. (دهار). گداخته شدن از اندوه یا از عیش. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن). انهمام، گداخته شدن. (تاج المصادر بیهقی). گداخته شدن پیه و جز آن. انصهار؛ گداخته شدن. (منتهی الارب). شُفوف، گداخته شدن تن. (تاج المصادر بیهقی). ذوب، ذوبان، گداخته شدن. (تاج المصادر بیهقی). اِمزِهلال، گداخته شدن برف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گداخته شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید