معنی گان

گان
معادل ابجد

گان در معادل ابجد

گان
 • 71
حل جدول

گان در حل جدول

 • از پسوندها
فرهنگ معین

گان در فرهنگ معین

 • [په. ] پسوندی است که به آخر کلمه اضافه می شود و علامت نسبت و صفت است مانند: رایگان، گروگان. توضیح بیشتر ...
 • [فر.] (اِ.) لباس ویژه اطاق عمل.
لغت نامه دهخدا

گان در لغت نامه دهخدا

 • گان. (پسوند) مزید مؤخر نسبت و اتصاف است که در آخراسماء و صفات بجای موصوف درآید. شمس قیس در المعجم (چ مدرس رضوی ص 175) آرد: «حرف نسبت و تکریر اعداد و آن گاف و الف نونی است که در اواخر بعضی اسماء معنی نسبت دهد چنانکه درمگان، گروگان یعنی آنچ مال شمارندو آنچ گرو را شاید و چنانک مادرگان و پدرگان یعنی آنچ بفرزند رسیده باشد از مادر و پدر، و خدایگان یعنی گماشته ٔ خدا بر خلق. » از این قبیل است دوستگان:
  عاشق از غربت بازآمد با چشم پرآب
  دوستگان را بسرشک مژه برکردز خواب
  دوستگان دست برآورد و بدرید نقاب
  از پس پرده برون آمد با روی چو ماه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گان در فرهنگ عمید

 • علامت نسبت (در ترکیب با کلمۀ دیگر): بازارگان، گروگان، رایگان، خدایگان،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

گان در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

گان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • انگلیسی کنج انگلیسی تفنگ پرتابگر ‎ دال بر نسبت و آن بصورتهای ذیل آید: الف - نسبت مطلق: پدرگان (آنچه بفرزند رسیده باشد از پدر) خدایگان (گماشته خدا بر خلق سایه خدا شاه) ب - دوستگان درمگان دینارگان. ج - باخر اسم روز و ماه شمسی (که اسم امشاسپند یا فرشته ایست) ملحق گردد و دال بر تطبیق نام روز با نام ماه است و ایرانیان باستان چنین روزی را جشن میگرفتند: آبانگان آبریزگان خردادگان فروردگان معرگان. د - دال بر لیاقت: شایگان (شا هگان) ه - دال بر مکان: آذربادگان (آذربایگان آذربایجان) شاپورگان. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید