معنی گامت

لغت نامه دهخدا

گامت

گامت. [م ِ] (فرانسوی، اِ) نام هر یک از سلولهای جنسی در گیاهان و جانوران، تولید مثل و بقای نسل بوسیله ٔ دو سلول مولد نر و ماده به نام گامت صورت میگیرد و معمولاً گامت ماده [در گیاهان بنام اُئوسفِر] درشت تر است ثابت مانده و گامت نر برای تشکیل تخم بجانب او متوجه میگردد. تولید مثل مزبور را که در نباتات عالی صورت می گیرد هتروگامی مینامند. بالعکس در نباتات پست دو گامت مولد تخم از حیث ساختمان و شکل با یکدیگر مشابه اند و از این جهت تولید مثل آن ها را ایزوگامی می نامند تشکیل تخم یعنی حرکت گامت نر بجانب گامت ماده در گیاهان شامل سه دوره است: دوره ٔ اول - گرده افشانی. دوره ٔ دوم - تندیدن یا جوانه زدن دانه ٔ گرده. دوره ٔ سوم - لقاح. رجوع به گیاه شناسی تشریح عمومی ثابتی ص 483، 495، 501 شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

گامت

سلولی در نبانات عالی و عموم پیدا زادان، تولید مثل و بقای نسل بوسیله دو سلول مولد نر و ماده بنام گامت صورت میگیرد

فرهنگ عمید

گامت

هر یک از سلول‌های جنسی نر و ماده که در تولید ‌مثل به کار می رود،

فرهنگ معین

گامت

(مِ) [فر.] (اِ.) هر یک از سلول های جنسی گیاهان یا جانوران.

انگلیسی به فارسی

Gamete

گامت


gametocide

گامت کش،

معادل ابجد

گامت

461

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری