معنی گاری

گاری
معادل ابجد

گاری در معادل ابجد

گاری
 • 231
حل جدول

گاری در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گاری در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

گاری در فرهنگ معین

 • [هند.] (اِ.) ارابه، ارابه ای که با اسب کشیده می شود.
 • (پس. ) پسوندی است که به آخر ریشه فعل، مصدر مرخم و اسم معنی افزوده می شود و معنای حاصل مصدری می دهد. مانند: رستگاری. توضیح بیشتر ...
 • (ص.) بی ثبات، ناپایدار.
لغت نامه دهخدا

گاری در لغت نامه دهخدا

 • گاری. (ص) چیزبیمدار و ناپاینده و بی ثبات را گویند. (آنندراج) (برهان قاطع) (جهانگیری). فانی. ناپایدار:
  دنیا همه در غرور دارد یاری
  بس غره مشو ز روزگار گاری.
  (از جهانگیری بدون ذکر نام شاعر).
  رجوع به حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین شود. توضیح بیشتر ...
 • گاری. (پسوند) مرکب از «گار» مزید مؤخر + «ی » حاصل مصدر. این کلمه به آخر اسم معنی و ریشه ٔ فعل پیوندد و حاصل مصدر یایی سازد:
  سازگاری:
  به هر چش رسد سازگاری کند
  فلک بر ستیزنده خواری کند.
  نظامی.
  ز هر طعمه ای خوشگواریش بین
  حلاوت مبین سازگاریش بین.
  نظامی.
  سر سازگاری ندارد سپهر
  کمر بسته بر کینه ٔ ماه و مهر.
  نظامی.
  که هر کشتئی کو بدینجا رسید
  ازین بندگه رستگاری ندید.
  نظامی.
  || در آخر صفت درآید و حاصل مصدریایی سازد. توضیح بیشتر ...
 • گاری. (هندی، اِ) قسمی دستگاه حمل باچرخ که اسب آن را کشد. ارابه ای که با اسب کشیده شود. این لفظ هندی است و در هندی بمعنی مطلق گردون است و در قرن اخیر داخل فارسی شده. (فرهنگ نظام از برهان قاطع چ معین). رجوع به ارابه، عرابه و عراده شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گاری در فرهنگ عمید

 • از وسایل نقلیه با گردونۀ دوچرخه یا چهار‌چرخه که به اسب یا الاغ می‌بندند و بیشتر برای باربری از آن استفاده می‌کنند،
  هر‌چیز ناپایدار و بی‌ثبات و ناپاینده،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گاری در فارسی به انگلیسی

 • Caravan, Dray, Gharri, Gharry, Kart, Wagon, Wain
فارسی به عربی

گاری در فارسی به عربی

تعبیر خواب

گاری در تعبیر خواب

 • اگر در خواب ببینید گاری سوار شده اید و خودتان آن را می رانید بر کارهای مربوط به خودتان تسلط می یابید و توفیق حاصل می کنید. اگر ببینید که گاری شما اسب ندارد امکان انجام کار را از دست می دهید. اسب قوه محرکه گاری است و بیننده خواب می تواند بفهمد که قوه محرکه عملی که در دست انجام دارد چیست. گاهی سرمایه است و گاهی نیروی انسانی و گاه تدبیر و قدرت مدیریت. اگر ببینید به گاری که شما می رانید دو اسب بسته شده امکانات شما مضاعف می شود و این در صورتی است که در خواب بدانید گاری شما باید فقط یک اسب داشته باشد. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ اگر خواب ببینید سوار گاریی شده اید، دلالت بر آن دارد که برای پس انداز تمام اوقات شما صرف کار خواهد شد.
  ۲ـ دیدن گاری در خواب، نشانه رسیدن خبرهای بد از طرف دوستان یا خویشان به شما است.
  ۳ـ اگر خواب ببینید گاری می رانید، نشانه موفقیت در کار و دیگر امور است.
  ۴ـ اگر عاشق و معشوقی خواب ببینند سوار گاریی شده اند، دلالت بر آن دارد که علیرغم توطئه های دیگران به هم خواهند رسید.
  - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گاری در فرهنگ فارسی هوشیار

 • قسمی دستگاه حمل با چرخ که اسب آنرا کشد
فارسی به ایتالیایی

گاری در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

گاری در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید