معنی گاردن

حل جدول

گویش مازندرانی

گاردن

برگشت هر چیز، گرداننده


گو گاردن

طول زمینی که گاو به هنگام شخم زدن طی کندو سپس بر گردد، مانع...


مال و گاردن

نوعی در یا مانع جهت جلوگیری از ورود و خروج دام از محصوره...

فرهنگ فارسی هوشیار

گاردن

انگلیسی باغ


گاردن پارتی

انگلیسی باغسور (اسم) بساط تفریح (بخت آزمایی انواع بازی مسابقات وغیره) که در باغهای عمومی و بزرگ برپا دارند.


گاردن وال بوند

انگلیسی دیوار راسته چین

لغت نامه دهخدا

گاردن پارتی

گاردن پارتی. [دِ] (انگلیسی، اِ مرکب) جشن عمومی. بساط تفریح که در پارکها و باغهای بزرگ بر پا دارند.

فرهنگ معین

گاردن پارتی

(دِ) [انگ.] (اِ.) مجلس جشن و مهمانی که در فضای آزاد برپا می شود.

فرهنگ عمید

گاردن پارتی

جشنی همراه با تفریح و سرگرمی که در باغ یا گردشگاه عمومی برگزار شود،

معادل ابجد

گاردن

275

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری