معنی کیسه

کیسه
معادل ابجد

کیسه در معادل ابجد

کیسه
 • 95
حل جدول

کیسه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کیسه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کیسه در فرهنگ معین

 • پارچه ای که اطراف آن را دوخته باشند تا بتوان چیزی در آن ریخت، جیب، دوختن برای چیزی طمع کردن در آن چیز، از ~ی خلیفه بخشیدن کنایه از: از جیب دیگری یا به حساب دیگری بخشیدن. ، سر ~ را شل کردن کنایه از: پول خرج کردن. [خوانش: (س) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کیسه در لغت نامه دهخدا

 • کیسه. [س َ / س ِ] (اِ) خریطه که در آن پول و زر نگه دارند. (آنندراج). خریطه ٔ کوچکی که در آن پول می ریزند و یا در آن نوشتجات و اسنادو کاغذهای کاری را می گذارند و عموماً از ابریشم و پارچه های ظریف دیگر آن را می سازند، و هر خریطه مانندی که در آن چیزی ریزند خواه بزرگ باشد و یا کوچک و یا پشمین و مویین باشد و یا پنبه گین و جز آن. (ناظم الاطباء). خریطه ای از پارچه یا پشمی و یا چرمی که در آن پول و اشیاء دیگر ریزند. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کیسه در فرهنگ عمید

 • پارچه‌ای که اطراف آن ‌را دوخته و چیزی در آن بریزند، جیب،
  * کیسهٴ صفرا: (زیست‌شناسی) کیسۀ گلابی شکل که در زیر کبد قرار دارد و صفرا در آن ذخیره می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کیسه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کیسه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کیسه در فارسی به عربی

 • حقیبه، قد، کبسوله، کیس، مثانه، محفظه
تعبیر خواب

کیسه در تعبیر خواب

 • اگر بیند کیسه درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود. اگر کیسه را تهی بیند، تاویل به خلاف این است و بعضی گویند اجلش نزدیک است. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر درخواب کیسه خود را دریده بیند، دلیل است راز او آشکار شود. اگر دید کیسه دریده را دوخت، دلیل که رازش پوشیده بماند. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند کیسه با درم ضایع شد، دلیل است کسی آن را پند دهد و نشنود. اگر بیند کیسه او گشوده بود و درم ها بریخت، دلیل است از خصومت برهد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...

 • دیدن کیسه تهی در خواب بر سه وجه است.

  اول: تن مردم (تن آدمی).

  دوم: راز پنهان.

  سوم: درویشی (فقر و درماندگی). - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشدکه تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می کند. معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز کیسه پول متداول نیست. اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید راز شما فاش می شود. اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نیک خود را به زحمت حفظ می کنید. کیسه سوراخ بیماری است از ضرر و زیان نیز خبر می دهد.
  - منوچهر مطیعی تهرانی. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

کیسه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

کیسه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارچه ای که از کرباس یا از جامه دیگر دوزند بزرگ و کوچک و در آن پول و دیگر چیزها نهند، کیس. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

کیسه در فارسی به آلمانی

 • Beutel (anat. , Botanik) [noun], Sack, Zo. , Beutel (m), Beutel (m), Entlassen, Geldbeutel (m), Kabeljau (m), Portemonnaie (f), Sack (m), Sack (m), Sack, Tasche (f), Tüte (f). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید