معنی کودکی

لغت نامه دهخدا

کودکی

کودکی. [دَ] (حامص) بچگی و طفولیت. (ناظم الاطباء). صِبا. صباوت. صَبوَت. صُبُوَّت. چگونگی و حال و صفت کودک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
چنین تا برآمد بر این پنج سال
برافراخت آن کودکی فر و یال.
فردوسی.
جز افسر که هنگام افسر نبود
بدان کودکی تاج درخور نبود.
فردوسی.
پدر داده بودش گه کودکی
به آذر طوس آن حکیم نکی.
عنصری.
شیری که به کودکی لبم نوشیده ست.
اکنون ز بناگوشم برزوشیده ست.
عسجدی.
جلب کشی و همه خان و مانت پرجلب است
بلی جلب کش و کرده به کودکی جلبی.
عسجدی.
پدر خواست و خدا نخواست که پادشاه زاده به کودکی و جوانی گذشته شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 512). بدان روزگار جوانی و کودکی خویشتن ریاضتها کردی. (تاریخ بیهقی). از چنین... اثرها بود که او را به کودکی ولیعهد کرد. (تاریخ بیهقی).
وین عیش چو قند کودکی را
پیری چو کبست کرد و خربق.
ناصرخسرو.
چون که با کودک سر و کارت فتاد
پس زبان کودکی باید گشاد.
مولوی.
ز ایشان توان به خون جگر یافتن مراد
کز کودکی به خون جگر پروریده اند.
سعدی.
چون پیر شدی ز کودکی دست بدار.
سعدی (گلستان).
|| نادانی. جهالت. (از ناظم الاطباء).


کودکی کردن

کودکی کردن. [دَ ک َ دَ] (مص مرکب) چون کودکان رفتار کردن. عادت و رفتاری درخور کودکان داشتن. مناسب شأن طفولیت رفتار کردن. اخلاق و اعمالی درخور سنین کودکی داشتن و ازدستورها و اندرزهای بزرگان پیروی کردن:
در دبیرستان خرسندی نوآموزی هنوز
کودکی کن دم مزن چون مهر داری بر زبان.
خاقانی.
|| نادانی و جهالت کردن. به دستور خرد و آیین مصلحت رفتار نکردن: خداوندان حقیقی شما ماییم، کودکی نکنید و دست از جنگ بکشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 227). گفت: آمده ام تا جالوت را بکشم. گفتند: کودکی مکن. (قصص الانبیاء ص 148).

فارسی به انگلیسی

کودکی‌

Babyhood, Childhood, Cradle, Infancy

تعبیر خواب

کودکی

دیدن کودک خوب روی، دلیل فرشته است و کودک زشت روی، دلیل مال است. اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می داد، دلیل است او را در زندان کنند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

کودک

فرزند خود: خوشبختی

کودکی همراه مادرش: اوقات مبارک

بچه های کوچک: غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار: فلاکت

کودکان زیباروی: شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه: بی عدالتی

بچه ای که میدود: نیکبختی - لوک اویتنهاو

اگر کسی در خواب بیند کودک شده بود، دلیل غم و اندوه است. زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف بود. - محمد بن سیرین


۱ـ دیدن نوزادانِ زیبا و تندرست در خواب، علامت آن است که نعمتهایی فراوان به شما خواهد رسید و خوشبخت خواهید شد.

۲ـ اگر مادری در خواب فرزند خود را بیمار ببیند، علامت آن است که فرزند خود را همواره سلامت و تندرست خواهد دید.

۳ـ اگر کودکان را در حال کار یا مطالعه ببینید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی فرح بخش و آرام در انتظار شما است.

۴ـ اگر در خواب فرزند خود را بیمار یا مرده ببینید، نشانه آن است که علت هراس شما درست است. رفاه و آسودگی به غم و اندوه می گراید.

۵ـ اگر در خواب کودکانی غمگین ببینید، دلالت بر آن دارد که دشمنان در صدد مشکل آفرینی اند. به خاطر افکار موذیانه برخی افراد به دردسر خواهید افتاد.

۶ـ اگر خواب ببینید کودکان مشغول دویدن و بازی هستند، دلالت بر آن دارد که تمام تعهدات شما در عشق و کار به ثمر خواهد رسید. - آنلی بیتون

فرهنگ معین

کودکی

(دَ) (اِ.) کودک بودن، زمان کودک بودن.

مترادف و متضاد زبان فارسی

کودکی

بچگی، طفولیت، نوباوگی،
(متضاد) پیری، کهولت

فارسی به آلمانی

کودکی

Kindheit, Kindheit

حل جدول

کودکی

طفولیت


دوران کودکی

طفولیت، صباوت، نوباوگی، بچگی

صباوت

فارسی به عربی

کودکی

طفوله

فرهنگ فارسی هوشیار

کودکی

صباوت، چگونگی و حال و صفت کودک

واژه پیشنهادی

کودکی وبچگی

صباوت،طفلگی

معادل ابجد

کودکی

60

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری