معنی کمیابی

کمیابی
معادل ابجد

کمیابی در معادل ابجد

کمیابی
  • 83
حل جدول

کمیابی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کمیابی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تنگی، غل، نایابی، ندرت،

    (متضاد) وفور
فارسی به انگلیسی

کمیابی در فارسی به انگلیسی

  • Dearth, Famine, Paucity, Rarity, Scarceness, Scarcity
فارسی به عربی

کمیابی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کمیابی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ کم یاب بودن ندرت، نا یابی.
فارسی به ایتالیایی

کمیابی در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید