معنی کلید

کلید
معادل ابجد

کلید در معادل ابجد

کلید
 • 64
حل جدول

کلید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کلید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • سوئیچ، مفتاح، مقلاد، پاسخنامه، راه‌حل،

  (متضاد) قفل
فرهنگ معین

کلید در فرهنگ معین

 • ابزاری که با آن قفل را باز و بسته کنند، وسیله ای برای قطع و وصل جریان الکتریسیته، وسایل برقی، علامتی که در سمت چپ خط های حاصل می گذارند تا نام نت ها از روی آن خوانده شود. [خوانش: (کِ یا کَ) [یو. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کلید در لغت نامه دهخدا

 • کلید. [ک ِ] (ازیونانی، اِ) مأخوذ از یونانی آنچه که بدان قفل بگشایند. (غیاث). ترجمه ٔ مفتاح و اقلید معرب آن و اغلب که معرب اقلی باشد که بالکسر لغت یونانی است به همان معنی. (آنندراج). ابزاری که بدان قفل را گشایند و بندند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). بندگشا. آهنی یا چوبی که بدان بندو قفلی را گشایند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مفتح. مفتاح. مقلد. مقلاد. (ترجمان القرآن جرجانی) (منتهی الارب). مِرتاج. توضیح بیشتر ...
 • کلید. [ک ِ] (اِخ) اقلید (نام محل) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به اقلید شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلید در فرهنگ عمید

 • وسیله‌ای فلزی برای باز کردن قفل،
  وسیله‌ای برای وصل یا قطع کردن جریان برق،
  [مجاز] هر چیزی که به شخص برای حل مشکلش کمک کند: کلید مشکلت اینجاست،
  پاسخ‌های درست به پرسش‌های چهارگزینه‌ای و مانند آن،
  (موسیقی) علامتی در ابتدای خطوط حامل که معرف نت‌ها می‌باشد،
  [قدیمی] قطعه چوب بزرگی که به پای مجرمان وصل می‌کردند،
  * کلید دو: (موسیقی) کلیدی بین خط سه و چهارِ خطوط حامل که معرف موقعیت نت دو می‌باشد،
  * کلید سُل: (موسیقی) کلیدی بر روی خط دوم خطوط حامل که معرف موقعیت نت سُل می‌باشد،
  * کلید فا: (موسیقی) کلیدی بر روی خط چهارم خطوط حامل که معرف موقعیت نت فا می‌باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کلید در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کلید در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کلید در فارسی به عربی

 • جواز السفر، مفتاح
تعبیر خواب

کلید در تعبیر خواب


 • دیدن کلید، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن.

  اگر بیند که کلید بسیار داشت، دلیل است که بزرگی یابد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...

 • اگر در خواب بیند که کلید آهنین داشت، دلیل قوت بود.

  اگر کلید مسین داشت یا برنجین، دلیل است که سخنش گیرا شود.

  اگر کلید را چوبین بیند، دلیل که منفعت آن کمتر بود.

  اگر بیند که کلیدِ سیمین داشت یا زرین، دلیل که مال حاصل کند. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که قفل را نتوانست گشود و کلید ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

  اگر بیند که به کلید قفل گشود، دلیل است که زن خواهد و کنیزک خرد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است.

  اول: مژده وبشارت.

  دوم: فرج ونجات ازغم.

  سوم: شفا از بیماری.

  چهارم: یافتن مراد.

  پنجم: قوت و نیرومندی دین.

  ششم: گذاردن و برآورده شدن حاجت.

  هفتم: اجابت دعا.

  هشتم: علم و دانش. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریبا همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید. توضیح بیشتر ...
 • کلید

  یافتن آن: شما از یک دام رهایی خواهید یافت

  گم کردن آن: بگو مگو

  آن را به همراه داشتن: پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد

  باز کردن یک در بسته با کلید: به شما مظنون خواهند شد - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...

 • ۱ـ دیدن کلید در خواب، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد.

  ۲ـ اگر در خواب دسته کلید خود را گم کنید، علامت آن است که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد.

  ۳ـ اگر در خواب کلیدی پیدا کنید، نشانه آن است که در حرفه خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد.

  ۴ـ دیدن کلید شکسته در خواب، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادتهاست.

  ۵ـ اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآلات خود را گم کرده است، نشانه آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد کرد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کلید در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آنچه که بدان قفل بگشایند
فارسی به ایتالیایی

کلید در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

کلید در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید