معنی کفن

کفن
معادل ابجد

کفن در معادل ابجد

کفن
 • 150
حل جدول

کفن در حل جدول

فرهنگ معین

کفن در فرهنگ معین

 • (کَ فَ) [ع.] (اِ.) پارچه سفیدی که بر تن مرده کنند.
 • (کَ) [ع.] (مص م.) پوشاندن جسد مرده با کفن.
لغت نامه دهخدا

کفن در لغت نامه دهخدا

 • کفن. [ک َ ف َ] (ع اِ) جامه ٔ مرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) جامه و امثال آن که بر مرده پوشند و آن مأخوذ از معنی ستر و نهفتن است. (از اقرب الموارد). جامه ای که بر مرده پوشند و بدان جامه وی را در گور گذارند. (ناظم الاطباء). جثن. (منتهی الارب). جامه ای که برمردگان پوشند نادوخته. خلعت. (یادداشت مؤلف). ج، اکفان. (از اقرب الموارد):
  پراکند کافور بر خویشتن
  چنان چون بود ساز و رسم کفن.
  فردوسی.
  ترا ای برادر تن آباد باد
  دل شاه ایران به تو شاد باد
  که این قادسی دخمه گاه من است
  کفن جوشن و خون کلاه من است. توضیح بیشتر ...
 • کفن. [ک َ] (ع مص) کفن پوشانیدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پوشاندن جسد مرده با کفن. (فرهنگ فارسی معین): کفن المیت، جامه پوشانیدن آن مرده را. (ناظم الاطباء).
  - کفن و دفن، کفن پوشاندن به مرده و دفن کردن اورا:
  چو شدش کار کفن و دفن بساز
  خلق گشتند از مزارش باز.
  طالب آملی (از آنندراج).
  || در خاکستر گرم پوشیدن وپنهان کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): کفن الخبز فی المله؛ نان را در خاکستر گرم پوشانید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کفن در فرهنگ عمید

 • پوشاندن،

  پوشاندن مرده با کفن،
 • پارچه‌ای که مرده را با آن می‌پوشانند و دفن می‌کنند، جامۀ مرده،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کفن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کفن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کفن در فارسی به عربی

تعبیر خواب

کفن در تعبیر خواب

 • اگر درخواب بیند که از بهر مرده کفن می ساخت و آن کس معروف بود، دلیل رنج و بلا بود. اگر بیند که کفن از مرده بکند، دلیل که در دنیا طرف آن مرده جوید. اگر بیند که او مردگان راکفن می کند، دلیل که از مرده مال حرام بدست آورد، اگر بیننده مفسد بود، منافق باشد و بد دین. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...

 • ۱ـ دیدن کفن در خواب، نشانه بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می باشد. کسادی در کار راه خواهد یافت، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند.

  ۲ـ دیدن اجساد کفن پوش در خواب، نشانه بداقبالی و بدبختی است.

  ۳ـ اگر خواب ببینید کفن از روی جسدی کنار زده می شود، نشانه آن است که مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

کفن در عربی به فارسی

 • کفن , پوشش , لفافه , طناب اتصال بادبان بنوک عرشه کشتی , پوشاندن , در زیر حجاب نگاه داشتن , کفن کردن. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

کفن در گویش مازندرانی

 • پرچانه، کسی که در اثر حرافی زیاد دهانش کف کند
فرهنگ فارسی هوشیار

کفن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جامه مرده، جامه ای که مرده را بر آن پوشند و بدان جامه وی را در گور گذارند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

کفن در فرهنگ فارسی آزاد

 • کَفْن، (کَفَنَ-یَکْفِنُ) میّت را با پارچه پوشانیدن- مرده را کفن پیچ کردن- پوشانیدن و پنهان کردن،. توضیح بیشتر ...
 • کَفَن، پارچه ای که بدور مرده می پیچند و با آن دفن می نمایند (جمع:اَکْفان)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید