معنی کباده

کباده
معادل ابجد

کباده در معادل ابجد

کباده
 • 32
حل جدول

کباده در حل جدول

فرهنگ معین

کباده در فرهنگ معین

 • (کَ بّ دِ) (اِ. ) یکی از وسایل ورزش باستانی شبیه کمان ساخته شده از آهن که آن را با دو دست بالای سر گرفته به چپ و راست تکان می دهند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کباده در لغت نامه دهخدا

 • کباده. [ک َ دَ / دِ / ک َب ْ با دَ / دِ] (اِ) کمان نرم بسیار سست را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). کمان بسیار نرم و بمعنی لیزم که پهلوانان کشند و چله اش از آهن باشد. (غیاث). کمان بسیار نرم که آن را چندجا چاک زنند تا از زور بیفتد و نهایت نرم گردد اعم از آنکه چله ٔ آن از روده باشد که این در مشق تیراندازی بکار آید و خواه چله ٔ آن از زنجیر باشد که در ورزش کشتی گیران بکار آید و کمان پولاد نیز همین است و از لطائف اللغه معلوم می شود که عربی است لیکن در قاموس و صراح و نهایه و جز آن بدین معنی یافته نشد این قدر هست که کبداء بمعنی کمان سطبر قبضه و کبد بمعنی کمان یعنی قبضه ٔ کمان نوشته اند و در قاموس است که کابده مکابده کبادا، ای قاساه ومقاساه رنج کشیدن است، پس چون در کشیدن کباده از جهت ورزش تیراندازی و غیره گونه رنجی کشیده میشود اگر مجازاً بدین معنی گفته باشند وجهی است. توضیح بیشتر ...
 • کباده. [ک َ دَ / دِ] (اِ) آلتی است آهنین که حلقه هایی مانند زنگ دارد و در زورخانه با آن ورزش کنند. (حاشیه ٔبرهان چ معین):
  به کباده چو بری دست تو ای رشک ملک
  چون کباده ست به خمیازه کشی کار فلک.
  میرنجات (از آنندراج).
  تیر فلک در هوای آتش طبعت
  پر بفکنده ست همچو تیر کباده.
  کمال اسماعیل.
  سختی رسد زد هر به سستی فتاده را
  زنجیر آهنی به سر افتد کباده را.
  ملاطغرا (از آنندراج).
  چاک چاک کباده ٔ مردان
  زور سنگ و مخیرگردان. توضیح بیشتر ...
 • کباده. [ک َب ْ با دَ / دِ] (اِ) آلتی است آهنین که حلقه هایی مانند زنگ دارد و در زورخانه با آن ورزش کنند. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). کمان مانندی از آهن که بر وتر آن حلقه های آهنین بسته باشند و ورزشکاران و زورخانه کاران به دستی قبضه و به دست دیگر میانه ٔ وتر آن را گیرند و بر فراز سر از جانبی بجانبی برند نیرومند شدن عضلات را. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کباده در فرهنگ عمید

 • از ادوات ورزش باستانی شبیه کمان که از آهن ساخته می‌شود و دارای زنجیر و پولک‌های فلزی است و آن ‌را بر سر دست حرکت می‌دهند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کباده در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

کباده در تعبیر خواب

 • چنانچه در خواب ببینید با کباده ورزش می کنید متعهد و موظف می شوید، یا وظیفه و تکلیفی را می پذیرید که اهمیت و صعوبت آن به اندازه بزرگی و سنگینی کباده ای است که در خواب دیده اید. اگر بیننده خواب ببیند که کباده ای سنگین و بزرگ در دست دارد تکلیفی مهم و وظیفه ای سنگین قبول می کند و بر دوش می گیرد و چنانچه کباده کوچک و سبک باشد کاری است کوچک و کم اهمیت تر که به هر حال پذیرفته است. خیلی چیزها هستند که در خواب های ما تکلیف و تعهد تعبیر می شوند که کباده یکی از آن هاست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کباده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کمان نرم بسیار سست را گویند، یکی از ادوات ورزش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید