معنی کاسه

کاسه
معادل ابجد

کاسه در معادل ابجد

کاسه
 • 86
حل جدول

کاسه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کاسه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پیاله، تاس، جام، راک، ساغر، ظرف، قدح، کاس
فرهنگ معین

کاسه در فرهنگ معین

 • پیاله، ظرف، کوس، بیرونی ترین پوشش گل. ، ~ی داغ تر از آش کنایه از: واسطه ای که از صاحب حق بیشتر جوش می زند. ، ~ ای زیر نیم ~بودن کنایه از: نیرنگی در کار بودن، کوزه کسی را به هم زدن کنایه از: شر و فساد و خرابی [خوانش: (س) [ازع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کاسه در لغت نامه دهخدا

 • کاسه. [س َ / س ِ] (اِ) ظرفی باشد که چیزی در آن خورند. (برهان). ناجود و قدح و جام و ساغر و پیاله و دوری و طبقچه ٔ بزرگ و یا کوچک مسین و یا چوبین و یا گلین و بادیه و قدح چینی بزرگ و کوچک و هرظرفی که در آن چیزی خورند. (ناظم الاطباء). ظرف مدور از فلز یا گل که دیواره اش بلند باشد و برای حمل غذا و آب استعمال میشود و قسم بزرگ آن را قدح هم گویند. این لفظ مأخوذ از کاس عربی است. (فرهنگ نظام). کاس. رجوع به کاس شود: و از آمل آلاتهای چوبین خیزد چون کفچه و شانه و شانه نیام و کاسه و طبق. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کاسه در فرهنگ عمید

 • ظرف سفالی یا چینی توگود که در آن غذا می‌خورند،
  (زیست‌شناسی) حقۀ گل، کالیس،
  * کاسهٴ سر: (زیست‌شناسی) جمجمه، استخوان سر: روزی که چرخ از گِل ما کوزه‌ها کند / زنهار کاسهٴ سر ما پرشراب کن (حافظ: ۷۹۲)،
  * کاسهٴ زانو: (زیست‌شناسی) استخوان روی مفصل زانو، آیینۀ زانو، سر زانو، کشکک،
  * کاسهٴ گُل: (زیست‌شناسی) مجموعۀ کاسبرگ‌ها، کالیس،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کاسه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کاسه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کاسه در فارسی به عربی

تعبیر خواب

کاسه در تعبیر خواب

 • دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی بیند، دلیل بر فروماندگی بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی بود، دلیل بر روزی حرام بود و کاسه قلعی و سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن بود.

  - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد، دلیل منفعت است. اگر چیزی ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهی در خواب، دلیل بر فروماندگی و مفلسی است. اگر بیند که در کاسهی آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسهی آبگینه را نسبت به جوهر زنان کردهاند و آب که در کاسهی آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.
  - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. - منوچهر مطیعی تهرانی. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ دیدن کاسه بلور در خواب، علامت آن است که از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد.

  ۲ـ اگر خواب ببینید از کاسه بلور مایعی می نوشید، علامت آن است که به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد.

  ۳ـ دیدن کاسه بلور شکسته در خواب، علامت آن است که در اثر حادثه ای اندوهگین خواهید شد.

  ۴ـ اگر دختری در خواب کاسه ای بلوری هدیه بگیرد، علامت آن است که به عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
ترکی به فارسی

کاسه در ترکی به فارسی

گویش مازندرانی

کاسه در گویش مازندرانی

 • پیمانه ی چوبی به حجم حدود دویست و پنجاه سی سی
 • از اوزان که معادل سه کیلوگرم است
فرهنگ فارسی هوشیار

کاسه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ظرفی باشد که چیزی در آن خورند، قدح، جام
فارسی به ایتالیایی

کاسه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

کاسه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید