معنی کاسته شدن

کاسته شدن
معادل ابجد

کاسته شدن در معادل ابجد

کاسته شدن
  • 840
حل جدول

کاسته شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

کاسته شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کاسته شدن در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

کاسته شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) نقصان پذیرفتن کاهیدن، زیان یافتن ضرر دیدن.
واژه پیشنهادی

کاسته شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید